تبلیغات
[ سیستانیان,سیستانیها,سیستانیان وسیستان کهن ترازتاریخcb:blog_page_title]

ضرب المثل یکی از مولفه های فرهنگی می باشد در زبان سیستانی وگویش زابلی نیز ضرب المثل زابلی وضرب المثل سیستانی دارای اهمیت خاص است. برای آشنایی بیشتر با ضرب المثل زابلی وضرب المثل سیستانی به سایت بنیادنیمروز کانون جهانی فرهیختگان سیستانی بروید ودهها ضر بالمثل سیستانی را بخوانید ولذت ببرید


کلیک کنید لطفا


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: ضرب المثل زابلی ، ضرب المثل سیستانی ،

دنبالک ها: بنیادنیمروزکانون جهانی فرهیختگان سیستانی ،