قلعه رستم زابل یا قلعه رستم سیستان از ان دست مکان هایی است که درباره ان در متون تاریخی صحبت زیادی شده است. در سفرنامه های فراوانی از قلعه رستم در کنار شهرسوخته زابل وکوه خواجه سیستان ومچی وهامون یادشده است