فرش سیستان یا قالی سیستان که در شهر زابل به قالی زابلی وفرش زابل معروف است از جمله مولفه های فرهنگی سیستان وفرهنگ سیستان وسیستانی هاست وباید با کمک هم نقش های فرش سیستان وقالی سیستان را جمع کنیم.