عکس کودک سیستانی,کودکان زابلی وکودکان سیستانی که به دنبال احیای سنت های سیستان وسیستانیان وآداب ورسوم سیستانیها هستند عکس هایی که براتون گذاشتم متعلق به کودکان سیستانی وبخصوص سیستانیهای گلستان است که برای پوشش سیستانی ولباس سیستانی اهمیت قائل هستند.لباس چل تریزه یکی از انواع پوشش سیستانی ولباس سیستانی می باشد
کودک سیستانی در ارگ کریم خانی
کودک سیستانی در حال اجرای رقص شمشیرزابلی
کودکان سیستانی در لباس سیستانی بنام چل تریزه در تخت جمشید