[ سیستانیان,سیستانیها,سیستانیان وسیستان کهن ترازتاریخcb:blog_page_title]


خدایی چه کار دیگری می تونیم که اینجوری در حلقه اشتیاق هموطنان وگردشگران و..قرار بگیرد؟ باید بیشتر برنامه ریزی کنیم

گروه موسیقی سیستانی نیمروز در جلوی هتل هدیش شیراز
گروه نیمروز قبل از اجرای موسیقی در شیراز روز دوم سفر
طنین موسیقی سیستانی در شیراز
رقص سیستانی در جمع مشتاقان شهر راز شیراز
بروبچه های گروه موسیقی سیستانی نیمروز واعضای بنیادنیمروز در شهر شیراز وجشنواره جهانی نوروز در حلقه شادی مردم شیراز وتوریست ها و...هر کجا صدای دهل وساز زابلی بلند شود دیگر نمیشود جمعیت را کنترل کرد از همشهریهای سیستانی های شیراز گرفته تا..که هم تشویق می کنند وهم خواهان اجرای رقص سنتی دوچوبه وچوب بازی با اعضای گروه هستند عکس های زیر متعلق به اجرای گروه موسیقی نیمروز در جلوی مقبره حضرت حافظ است/لذت ببرید وافتخار کنید

عکس هایی از حضور گروه موسیقی سیستانی نیمروز وبنیادنیمروز در تخت جمشید واجرای موسیقی سیستانی در لحظه سال تحویل واستقبال بی نظیر صدها نفری از اجرای موسیقی سیستانی
سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: آخرین عکس ها از سفر شیراز گروه موسیقی سیستانی نیمروز(جشنواره جهانی نوروز در شیراز پایتخت تمدنی ایران) ،

دنبالک ها: بنیادنیمروز ،