دهل وساز زابلی وبحث وبیت زابلی با دهل وساز سیستانی جلوی غرفه بنیادنیمروز کانون فرهیختگان سیستانی وزابلی های گلستان که بی نهایت زیباست ومورد استقبال شدید مردم ومراجعین قرار گرفته است

برای مشاهده کلیک کنید ولذت ببرید