تبلیغات
سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

محمدآذری مدیربنیادنیمروز:با حمایت میراث فرهنگی ومعتعمدین وفرهیختگان، به دنبال ثبت 120اثرفرهنگی ناملموس ومعنوی سیستانیهای گلستان هستیم.

محمدآذری مدیربنیادنیمروز:با حمایت میراث فرهنگی ومعتعمدین وفرهیختگان، به دنبال ثبت 120اثرفرهنگی ناملموس ومعنوی سیستانیهای گلستان هستیم.

 محمدآذری مدیرمسول روزنامه گلستان نو ومدیربنیادفرهنگی نیمروز در گفتگوبا خبرنگار ما با اشاره به بودوباش وزندگی دههاساله صدهاهزار نفر از سیستانیها در استان گلستان ومازندران گفت:با عنایت به اینکه حوزه فرهنگی وتمدنی سیستان منحصر به حوزه جغرافیایی سیستان در استان سیستان وبلوچستان نمی شود وشامل مناطق وسیعی از کشمیر وهند تا ترکمنستان وتاجیکستان ،افغانستان،پاکستان و...می باشد، این تنها بخشی از عظمت وبزرگی تمدن عظیم ایران عزیز به حساب می اید؛ما باید کاری کنیم که پیشینه فرهنگی واداب ورسوم نیک نیاکانمان به نسل های بعد برسد وانها با مفاهیم بلند معنویت ویکتاپرستی،کمک به همنوع وهمیاری وتعاون، انساندوستی،روحیه پهلوانی،گذشت،خداپرستی ومیهن دوستی،مرزبانی وشجاعت وبسیاری از خصلت های نیکوی انسانی آشناترشوند.

محمداذری خاطر نشان کرد :خدا را شکر در میراث فرهنگی گلستان همواره وبخصوص بعد از روی کارامدن مهندس کریمی ویارانشان در مدیریت میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری گلستان ما شاهد بذل توجه ویِژه ای به فرهنگ واداب ورسوم اقوام وبخصوص سیستانیها بوده ایم.در همین راستا با حمایت میراث فرهنگی وعنایت بزرگان سیستانی ازجمله شورای راهبردی حسینیه سیستانیها وهیات امنا و..وبه همت جوانان وکارشناسان بنیادنیمروز تاکنون قدم های خوبی برای حفظ واشاعه فرهنگ واداب ورسوم سیستانیهای گلستان برداشته شده است. مدیر بنیادنیمروز وصاحب امتیاز پایگاه خبری نیمروز گلستان افزود:در دیدارها وجلسات مستمر وکارشناسی که با مدیرکل میراث فرهنگی وکارشناسان این حوزه داشتیم مقرر گردید تابرای جلوگیری از فراموشی وزوال بخشی از فرهنگ واداب ورسوم ومیراث معنوی وناملموس سیستانیهای گلستان وتوسعه وحفظ وانتقال آن به نسل های بعدی  اقدامات لازم بعمل اید.در این زمینه کارشناسان بنیادنیمروز تلاش های همه جانبه ای را شروع نموده واز یکسال ونیم گذشته تاکنون بیشت از 120 مورد از فرهنگ ومیراث معنوی وناملموس سیستانیهای گلستان را شناسایی وطی نامه ای به میراث اعلام نمودند. وی  افزود:از همکاری وراهنمایی وحسن تدبیر مهندس کریمی،خانم اخوت،خانم منصوری،اقای موسوی،اقای نوملی،اقای غیاثی زاده وسایر همکارانشان به نیابت از بنیادنیمروز وسیستانیهای گلستان قدردانی می نمایم.

مدیر بنیادنیمروزخاطرنشان کرد درحوزه فرهنگ ناملموس ومعنوی وزمینه هایی چون فرهنگ  وآئین های شفاهی، هنرهای اجرایی،آئین های اجتماعی،کردارهای مربوط به طبیعت وجهان هستی،صنایع دستی و...،از سینه زنی شنستکا،تابازی خسوخسو،وازخمک دوزی تا ساخت توتن و..از فرهنگ میار وحشر تا رووایی والوکه و..در این 120 اثر فرهنگی ومیراث معنوی وناملموس سیستانیهای گلستان وجود دارد که انشاالله با حمایت میراث وکمک بزرگان سیستانی ورایزنی های صورت گرفته با تهران و..این موارد بعنوان بخشی از میراث معنوی وفرهنگ ناملموس ایران وجهان بشریت برای آیندگان حفظ شود.

محمدآذری درپاسخ به این پرسش که چرا این میراث توسط استان سیستان وبلوچستان به ثبت نرسیده است؟گفت:اقدامات فرهنگی خوبی توسط مسولین زحمتکش سیستان در بخش های مختلف صورت گرفته است ولی از«نجا که اولا:این میراث مربوط به سیستانیها می باشد فارغ از اینکه کجا زندگی می کنند ومیراثی است که از نیاکانشان به انها ارث رسیده است ثانیا:مشکلات موجود در سیستان از جمله طوفان های وحشتناک شن ،زندگی را مختل کرده است امروز مردم سیستان برای زنده ماندن تلاش می کنند وما که در شرایط بهتری هستیم وفرصت داریم باید برای این میراث  و ثبت ان تلاش کنیم ثالثا: براساس براوردهای بنیادنیمروز از حدود4 میلیون سیستانی تنهاچیزی حدود300تا400هزار نفر در سیستان ساکن هستند درحالی که 2برابر ان اکنون در استان گلستان ومازندران سکونت دارند واین وظیفه هر سیستانی است که برای جلوگیری از فراموشی ومحو میراث واداب ورسوم گذشتگانش تلاش نماید واقدامات بنیادنیمروز نیز در همین راستا ارزیابی میشود وهمگی این تلاش ها به برکت خون شهدا وفرصتی است که نظام وانقلاب برایمان فراهم نموده است که باید قدردان ان باشیم. وی از فرهیختگان ومحققین سیستانی درخواست کرد تا پیشنهادات وراهکارها وکمک های مادی ومعنوی خود را با شماره09111772048 ویا ایمیلnimruz1@gmail.com در میان بگذارند.


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: ثبت ناملموس ، میراث معنوی سیستانیهای گلستان ، ثبت میراث ناملموس سیستانیهای گلستان ،