تبلیغات
سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

 

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

 

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

 

درپی افتتاح مرکز تخصصی صنایع دستی اقوام در شهرک جامی گرگان توسط میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری گلستان با حضور مسولین ارشد سازمان ازتهران ,استان وشهرستان,معتمدین وبزرگان ؛هیات امنای حسینیه ,جوانان وهیات مدیره مرکز وخانه فرهنگ سیستانیها وگروه موسیقی نیمروز به همراه اقشارمختلف ؛جمعی از هیات امنا وبزرگان وشورای راهبردی با حضور دردفتر مهندس کریمی مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دسنتی وگردشگری گلستان وخانم اخوت معاون صنایع دستی از تلاش ها ومحبت های مدیرکل ومعاونین ایشان وکارشناسان اداره کل ازجمله خانم ها عطایی,مامی,ساغری,خطیر ونیشابوری وسایر همکاران قدردانی وسپاسگزاری کردند. در ابتدای این دیدار محمدآذری با بیان گزارشی از روند کار شکل گیری مرکز صنایع دستی سیستانیها ومهندس کریمی با بیان دیدگاه ها وبرنامه های اتی خود هریک از حاضرین نیز دیدگاه های خود را بیان کردند در این جلسه با اهدای لوح تقدیر وهدیه معنوی از حسن تدبیر وتوجه مهندس کریمی وهمکارانش به فرهنگ واداب ورسوم وصنایع دستی اقوام وبخصوص سیستانیهای گلستان قدردانی شد واقایان صفرزایی,سراوانی,سندزائی,لشکری,بندانی؛فراهی,آذری,پذیرش,دشتی زاده,با حضوردر دفتر معاون صنایع دستی از خانم اخوت وکارشناسانشان نیز قدردانی کردند

نکته مهم در این جلسه نامه ای بود که اداره کل برای ارتقای مرکز تخصصی صنایع دستی سیستانیها به سازمان مرکزی مرقوم نموده بودند که رونوشت ان تحویل حاضرین گردید.مرکز تخصصی صنایع دستی سیستانیها اعلام کرده است که این مرکزدر گرگان شهرک جامی.جامی11عنصری11 می باشد وتلفن09360876222اماده پاسخگویی به سوالات ودریافت پیشنهادت شماست.