تبلیغات
[ سیستانیان,سیستانیها,سیستانیان وسیستان کهن ترازتاریخcb:blog_page_title]

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

 

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

 

تقدیرسیستانیهای گلستان از مدیرکل ومعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان

 

درپی افتتاح مرکز تخصصی صنایع دستی اقوام در شهرک جامی گرگان توسط میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری گلستان با حضور مسولین ارشد سازمان ازتهران ,استان وشهرستان,معتمدین وبزرگان ؛هیات امنای حسینیه ,جوانان وهیات مدیره مرکز وخانه فرهنگ سیستانیها وگروه موسیقی نیمروز به همراه اقشارمختلف ؛جمعی از هیات امنا وبزرگان وشورای راهبردی با حضور دردفتر مهندس کریمی مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دسنتی وگردشگری گلستان وخانم اخوت معاون صنایع دستی از تلاش ها ومحبت های مدیرکل ومعاونین ایشان وکارشناسان اداره کل ازجمله خانم ها عطایی,مامی,ساغری,خطیر ونیشابوری وسایر همکاران قدردانی وسپاسگزاری کردند. در ابتدای این دیدار محمدآذری با بیان گزارشی از روند کار شکل گیری مرکز صنایع دستی سیستانیها ومهندس کریمی با بیان دیدگاه ها وبرنامه های اتی خود هریک از حاضرین نیز دیدگاه های خود را بیان کردند در این جلسه با اهدای لوح تقدیر وهدیه معنوی از حسن تدبیر وتوجه مهندس کریمی وهمکارانش به فرهنگ واداب ورسوم وصنایع دستی اقوام وبخصوص سیستانیهای گلستان قدردانی شد واقایان صفرزایی,سراوانی,سندزائی,لشکری,بندانی؛فراهی,آذری,پذیرش,دشتی زاده,با حضوردر دفتر معاون صنایع دستی از خانم اخوت وکارشناسانشان نیز قدردانی کردند

نکته مهم در این جلسه نامه ای بود که اداره کل برای ارتقای مرکز تخصصی صنایع دستی سیستانیها به سازمان مرکزی مرقوم نموده بودند که رونوشت ان تحویل حاضرین گردید.مرکز تخصصی صنایع دستی سیستانیها اعلام کرده است که این مرکزدر گرگان شهرک جامی.جامی11عنصری11 می باشد وتلفن09360876222اماده پاسخگویی به سوالات ودریافت پیشنهادت شماست.