تبلیغات
سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر

اختصاصی سایت خبری کیانسه ،شب گذشته مورخه ۱۱/۲/۹۶ودرآستانه آغازهفته معلم جمعی ازبزرگان  وفرهیختگان سیستانی ساکن استان گلستان درمنزل  سردارفریبرزفیروزجهانتیغ وباحضورمهندس هوشنگ ناظری معاون استانداروفرماندارویژه زابل وسایرمسئولین ونیزجمعی ازسران طوائف ،بزرگان و ریش سفیدان منطقه سیستان جهت آشنائی ودیداربابزرگان سیستان وهمچنین آگاهی ازآخرین وضعیت منطقه ای سرزمین آبا واجدادخویش دیدارداشتند.گفتنی است درابتدای این مراسم چهره های شاخص فرهنگی ،دانشگاهی و…سیستانی ساکن استان گلستان ومنطقه سیستان معرفی گردیدنددرانتهای برنامه یک جلددیوان شاهنامه فردوسی به رسم یادبود ازسوی محمدآذری مدیر  بنیادفرهنگی نیمروزاستان گلستان توسط فرماندارزابل به سردارفریبرزفیروزی جهانتیغ اهداگردید.درپایان باآبگوشت محلی سیستان ازمهمانان پذیرائی شد.

فرماندارویژه زابل ضمن خوشامدگوئی که به فرهیختگان سیستانی استان گلستان گفت: سیستان امروز دچار مشکلات عدیده ای شده است که البته این مشکلات جدیدنیست وبطورکلی براساس تحقیقات ،سیستان دارای سه مشکل اساسی است واگرماتمام تلاشهای خودرادرحل این سه مشکل داشته باشیم ،قطعاسایرمشکلات برطرف خواهدشد.

وی افزود:سیستان مسئله اصلی آن آب وخشکسالی است ومشکلات خشکسالی موضوع روزکشوراست که ماهم دراینجادرگیرآن هستیم ، سیستان وابسته به آب کشورخارجی است و حل سیاست های آبی مادرگفتمان دیپلماسی وپارلمانی می باشدوکشورافغانستان نیزبابرنامه هاوقوانین خودش ،مسئله آب را اجرایی می کند.

معاون استاندار درادامه افزود: دومین مشکل اساسی بحث حرکت شن های روان است واین دومعضل ،مسائل اخیر نیست بلکه ریشه تاریخی داردواین موضوع درسفرنامه هانیزامده است که بدان اشاره شده است.

وی دربحث سومین مشکل اساسی سیستان بیان داشت: مسئله سوم که امروزمتاسفانه درگیرآن هستیم بحث اعتیادوموادمخدراست  واین سه مشکل باعث شده بازمانده ازتحصیل،بیکاری،بیماریهای سل وتنفسی راداشته باشیم واگرافراددارای رخوت ورکودشدندجامعه سیستان دچارمشکلاتی سخت خواهدشد.

وی درخصوص جامعه پویایی گفت: اگرجامعه مابه سمت پویایی حرکت داشته باشدقطعا،گاز،راه آهن وانرژی های نوفعال می شود ولی اگر بی تحرکی باشد چگونه ازگاز،راه آهن و… بهره کافی واستفاده داشته باشیم.

وی افزود: آیاپیشینه سیستان  که روزی مهدتمدن بوده وتمامی تلاشهای انسانها درتولیدات هنری ،پزشکی و…. انجام می گرفته  ودربخش های تاریخی وباستانی ،  سیستان قطعه ای روشن درجهان بوده است وسرزمین اساطیری ما همواره درطول تاریخ ودرجهان ازابهت خاصی برخورداربوده است  اما چگونه شده که اکنون سیرنزولی ایجادشده ومارادچاراین مشکلات کرده است ومنطقه ای که روزگاری مهاجرپذیربوده اکنون مهاجرفرست شده است.

مهندس ناظری درادامه گفت: آن اراده های پولادین مردمان سیستان درگذشته داشته اکنون چه شده است؟چرافرزندان آن مردم اکنون درسیستان توان روبرو شدن باشرائط کنونی اقلیمی راندارند؟دولت تمامی تلاشهای خودرا درراه پیشرفت منطقه کرده است وبایدباهمدلی وتعامل درجهت ساختن سیستانی آبادباشیم ، نه تخریب یکدیگر.

وی دربخش دیگری ازسخنانش اظهارداشت: ماباید به دنبال سیستان بدون هیرمندبرویم وهمچون گذشته ازسایرپتانسیل های موجوددرسیستان برای حل مشکلات منطقه استفاده نمائیم وشما بزرگان وفرهیختگان مارامی توانید برای نیل به  هدفهای بزرگ که همانا کوشیدن برای سیستانی آباداست یاریگرباشید .

سردار فریبرزفیروزی جهانتیغ که میزبان این جلسه بودند نیزضمن خوشامدگی وعرض سلا م به مهمانان گفت: بسیارخوشحال وخرسند هستیم  که اکنون دیداری بابزرگان سیستانی استان گلستان داریم که درجمع ماحضوردارندوبنده بارهاعرض کرده ام که اگرسیستان رابعنوان یک قطعه کوچک ازکشورایران بدانیم وسیستان رادرمقایسه باسایرمناطق ایران موردبررسی قراردهیم ،ویژگی هایی رادارد که هیچ مجموعه دیگردرجاجای ایران ندارد .

 

وی افزود: سیستان خاستگاه  رستم وشاهنامه وزادگاه یعقوب لیث است و کدام سرزمین رامی شناسید که درسطح ملی چنین ویژگی هایی رادرخودداشته باشد،شمابزرگان نمایندگان سیستان امروزهستیدوهمه شاعران،نویسندگان  وعلماتلاش کنندچهره فرهنگی سیستان رابه سایرجوامع بشناسانند ، سیستان دارای فرهنگ غنی چندهزارساله می باشد .وی درپایان ضمن تشکراززحمات مهندس علی فیروزکوهی ازفرماندارمحترم،مسئولین دستگاههای اجرائی ونیز بزرگان وسران طوائف که دراین محفل صمیمی حضوربهم رساندند تادیداری بافرهیختگان سیستانی استان گلستان برای تعامل وآشنایی بیشتر درزمینه های فرهنگی داشته باشند تشکروقدردانی کردند .

گزارش وعکس: ناصرپودینه

IMG 5332 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5333 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5334 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5335 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5336 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5337 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5338 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5339 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5340 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5341 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5343 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5344 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5345 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5346 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5353 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5354 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5355 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5357 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5360 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5361 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5362 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5363 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5364 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5365 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5367 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5368 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5369 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5370 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5373 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5375 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5377 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5378 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5380 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5381 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5382 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5384 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5386 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5388 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر  IMG 5391 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5392 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5405 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5406 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5407 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5408 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5409 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5410 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5411 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5412 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5414 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5415 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5416 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5417 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5418 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5420 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5421 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5422 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5424 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5425 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5426 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5441 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5442 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر IMG 5444 300x200 دیدارجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان باسران طوائف وبزرگان سیستان درزابل+تصاویر

 

کد خبر: