تبلیغات
سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

سیستانیهای کلاله برای حفظ فرهنگ وآداب ورسوم سیستانیهابا بنیادنیمروز تعامل می کنند

سیستانیهای کلاله درتعامل با بنیادنیمروز برای حفظ آداب ورسوم سیستانیها

 

سیستانیهای کلاله بعنوان یکی از اثرگذارترین اقوام ساکن در کلاله وبخصوص حضور قدرتمند شوراهای روستاهای سیستانی نشین کلاله ودهیاران سیستانی کلاله در بین سیستانیهای کلاله این احساس را روزبه روز شدیدتر می کنند که باید بین سیستانیهای کلاله وبنیادنیمروز خانه فرهنگ وهنرسیستانیها تعامل وهمکاری بیشتری باشد.بنیادنیمروز از سالها قبل با انتخاب برادر ارزشمند وفرهنگی خوشنام حبیب دادفر بعنوان نماینده تام الاختیار وعضو هیات مدیره استانی خود در کلاله خواسته است که به بزرگان ومعتمدین وفعالان سیستانی کلاله این پیام روشن را بدهد که برای حفظ فرهنگ وهنرسیستانیها وتعامل با سایر اقوام در کلاله وبرای سیستانیهای کلاله برنامه دارد.سیستانیهای کلاله نیز در بسیاری از برنامه های بنیادنیمروز حضور چشمگیر داشته اند. برای تعامل با بنیادنیمروز هم توسط سیستانیهای کلاله وسایر اقوام عزیز می توانند با تلفن های زیر تماس بگیرند09360876222===09111768779==09111772048===09901408956


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستانیهای کلاله ، زابلی های کلاله ، سیستانیهان کلاله ، بنیادنیمروز ،