سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

جشنواره بورک نیمروز ؛ جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیهاجشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

بنیادنیمروزسیستانیهابعنوان خانه فرهنگ وهنرسیستانیها در راستای حفظ واشاعه فرهنگ وآداب ورسوم سیستانیها در خارج از حوزه سیستان کهن ودر بین سیستانیهای گلستان وسیستانیهای مازندران ؛سیستانی های خراسان وسیستانیهای شمال کشور و..هرچندوقت یکبار اقدام به برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی ورزشی و..می نماید این بار به مناسبت14دی جشن سیر یا سورسیر جشنواره بورک پزان را برگزار نمود این جشنواره بورک نیمروز از این جهت برگزار شد که سیستانیها از دوران کهن به سیر وسبزی وگیاه خواری اهمیت می داده اند ودر غذاهای روزمره خود از این سیر وسبزی استفاده می کردند

عکس جشنواره بورک پزان, عکس جشنواره بورک نیمروز

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 


جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان نیمروز/بنیادنیمروزسیستانیها برگزارمی کند

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان نیمروز/بنیادنیمروزسیستانیها برگزارمی کند

 

"جشنواره بورک نیمروز"یاجشن بورک پزان به مناسبت مراسم جشن "سیروسبزی" ایرانیان کهن

 

بنیادنیمروزسیستانیها که یکی از اهدافش حفظ وگسترش فرهنگ وآداب ورسوم نیک نیاکانمان می باشد در مناسبت های مختلف با همت وپشتکار اعضا ومدیران خود ؛همچنین همراهی بزرگان ,معتمدین؛فارغ التحصیلان وفرهیختگان سیستانی وهمراهی وپشتیبانی مسولین عزیزبرنامه های فرهنگی اجتماعی ویژه ای ارائه نموده است.در مقاله ای که به قلم محمدآذری محقق فرهنگ عامه اقوام به مناسبت شب چله وآداب ورسوم سیستانیها در شب یلدا مطالعه کردیم (درپایگاه خبری نیمروزگلستانwww.nimroozgolestan.ir)متوجه شدیم که بعد از انتخاب وتغییر"گرینویچ"به جای نیمروز توسط نظام سلطه بعنوان ساعت ونصف النهار مبدا(میانگاه جهان)؛در خصوص یلدا وکریسمس هم چنین دسیسه و ترفندی شکل گرفته است.بخصوص وقتی در این مطلب متوجه شدیم که به روایت بیرونی مبداء  سالشماری در تقویم کهن سیستانی اول زمستان بوده است. جالب اینجاست که نام نخستین ماه آنان نیز کریست بوده است. به روایت بیرونی در آثار الباقیه منظور از میلاد  تولد مهر یا خورشید است. نامگذاری نخستین ماه زمستان و سال نو به نام دی به معنای دادار یا خداوند از همان باور میترائیستی سرچشمه میگیرد.در همین مسیردرمرکز مطالعات اجتماعی بنیادنیمروز واندیشکده فرهنگیان بنیادنیمروز عهدبستیم که تا بخش های دیگری از فرهنگ کهن ایران زمین را غربی ها با شکل وشمایل جدیدوتحریف نشده به خورد خودمان نداده اند؛ما دست به کارشویم وروی این موارد کار کنیم وچون هنوز در دی ماه هستیم واز شب یلدا فاصله نگرفته ایم بهترین موضوع بحث جشن سیر ویا"سیرسور"در بین ایرانیان بود که نیاکان ما در این روز از چربی دست شسته وبه گیاه خواری وخوردن سبزی بخصوص سیر می پرداختند وغذاهایی که حاوی سیر وسبزی بوده است را تناول می کرده اند. ایرانیان باستان روز چهاردهم هر ماه را گوش می نامیدند .جشن سیرسور در چهاردهم دی هر سال برگزار می شد . در این روز اتفاقات بدی نظیر كشته شدن جمشید و غلبه دیوان بر انسان ها به وقوع پیوست . ایرانیان سیر را مظهر رفع بلا و مشقت می دانستند و برای رفع بلا در خوراك هاشان از سیر استفاده می كردند . به همین منظور در روز چهاردهم دی برای رفع شر و بدی جشن سیرسور را برگزار می كردند و در آن غذاهای متنوعی از سیر آماده و میل می نمودند .در این روز سیر و سبزی را باگوشت پخته میخوردند  همچنین این روز، روز غلبه دیوها بر جمشیدشاه و کشته شدن وی در روایت‌های ایرانی است که در شاهنامه فردوسی هم آمده است. گفته می‌شود پدیده گوشت‌خواری پس از جمشید رواج پیدا کرد.

در «زین الاخبار» نیز در این‌باره آمده است: «سنت بر آن بود که در این روز از خوردن چربی خودداری کنند...»

در برهان قاطع نیز می‌خوانیم: «...در این روز فارسیان عید کنند و جشن سازند و در این روز گوشت و سیر که برادر پیاز است خورند و گویند که خوردن آن ایمن بودن از مس و جن است و نیک است در این روز فرزند به مکتب دادن پیشه و صنعت آموختن». از سویی در سیستان یک نوع سبزی بسیار خوشمزه بنام "سوزی " هست که با ان یک نوع نان بنام "بورک" می پزند که بی نهایت خوشمزه هست.البته بورک در بین سایر اقوام ازجمله ترک ها وترکمن ها نیز رایج است اما یک تفاوت اساسی بین بورک سیستانی با دیگر بورک ها وجود دارد که "بورک سیستانی"محتوی سبزی می باشد.اینکه نیاکان ما ازگذشته های دور به گیاه خواری توجه داشته اندقابل توجه وعبرت اموز است واین برای فرزندانمان نیز باید به یادگاربماند پیشنهاد دادیم که "جشنواره بورک پزان" ویا "جشنواره بورک نیمروز" را پایه گذاری کنیم ودر هفته دوم دی ماه هرسال این رسم کهن را زنده نگهداریم.

فلذا هریک ازشما عزیزان می توانید با پخت وتهیه بورک از مراحل مختلف آن گزارش مکتوب وعکس تهیه نموده ویا از بورک های زیبایتان عکس وفیلم کوتاه تهیه فرموده وبه یکی از شیوه های زیر برایمان ارسال فرمائید به پنج نفر برتر جوایز نفیسی اهدا خواهدشد

ایمیلnimruz1@gmail.com یا ایدی وکاربری @nimroozonline ویاگروه تلگرامی  http://t.me/joinchat/BjR-rDu1_cvXv54o7ML43Q

عکس های دیگران ونتیجه مسابقه وسایر موارد را درکانال"بنیادنیمروز"به نشانی زیر می توانید مشاهده کنیدt.me/sistanihagolestan همچنین تلفن های 09360876222—0911371921—09111768779---09118002763درتماس باشید((بنیادنیمروزسیستانیها))


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: جشنواره بورک نیمروز ، جشنواره بورک پزان؛جشنواره بورک ، جشنواره بورک سیستانیهای گلستان؛بورک ،

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو