سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 

عزاداری سنتی سیستانیهای گلستان/ بنیادنیمروز و هیات نیمروزعاشورا به دنبال احیا واشاعه سینه زنی نشسته سیستانی

 
ادامه مطلب

سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: هیات نیمروزعاشورا؛هیات عزاداری نیمروز عاشورا؛بنیادنیمروز؛مسجدامام رصا(ع) دلند ، سینه زنی شنستکاسیستانی ، سینه زنی نشسته سیستانی ، عزاداری سنتی ، دلند ، غسیستانیهای گلستان ،

انجمن صنفی مدیران مسول رسانه استان گلستان با رویکرد دفاع از مطالبات صنفی اصحاب رسانه آغاز به کار کرد/

انجمن صنفی مدیران مسول رسانه استان گلستان با رویکرد دفاع از مطالبات صنفی اصحاب رسانه آغاز به کار کرد/

 

انجمن صنفی مدیران مسول رسانه استان گلستان با رویکرد دفاع ازمطالبات صنفی اصحاب رسانه آغاز به کار کرد/

به گزارش خبرنگار ما؛انجمن صنفی مدیران مسول رسانه استان گلستان با حضور جمعی از مدیران مطبوعات در روزسه شنبه5شهریور1398 اعلام موجودیت کرد..به گفته یکی از اعضای هیات موسس وپیگیری کننده:درپی مراسم روزخبرنگار در گرگان با حضور مقام عالی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  ومباحث وخواسته های مطرح شده از سوی برخی از اصحاب رسانه وخبرنگاران عزیز بنا براین شد که انجمنی برای دفاع از حقوق صنفی  اصحاب رسانه وفرهنگ استان شکل بگیرد تا در کنار خانه مطوعات وسایر تشکل ها به پیگیری مطالبات مدیران رسانه ها ,مطبوعات وخبرنگاران کمک نماید تا زمینه تعامل بهتر و هم افزایی بین اصحاب رسانه وفرهنگ هنر تسهیل گردد.در این راستا نشستی در دفتر خانم دکتر کشمیری برگزار شد وانجا نیز جمع حاضر با امضای صورتجلسه ای براین خواسته تاکید داشتند.در همین مسیر بنا شد که یک تشکل فراگیر که هریک از مشاغل مرتبط با حوزه رسانه وفرهنگ دران حداقل  یک نماینده داشته باشد؛شکل بگیرد که تشکیل انجمن مدیران مسول نیز درهمین راستا می باشد وانشاالله با حضور نمایندگان سایر بخش ها ازجمله نمایندگان خبرنگاران شرق استان وصنوف مرتبط با رسانه از صفحه بند ,عکاس ؛ویراستار,دبیران سرویس, تا موزع ودکه دار و..این جمع بزرگ واثربخش نهایی خواهد شد.تا در کنار خانه مطبوعات که عزیزان ونمایندگان خبرنگاران واصحاب رسانه هستند به تسهیل امور کمک نمایند.بی شک هرچقدر تشکل های مردم نهاد وصنفی قدرتمند شکل بگیرند سود ان را جامعه خواهد برد وبه روند امور کمک خواهد کرد

گفتنی است :در این نشست مقرر گردید که تشکل صرفا صنفی بوده وبه هیچ عنوان گرایشات حزبی وجناحی و..افراد واعضا وارد فعالیت های تشکل نگردد ویک جمع منسجم ومتعهد به رعایت منافع ملی؛پیگیر مطالبات اصحاب رسانه واعضا خواهد بود.همچنین پیگیری مراحل ثبت از طریق وزارت کشور و وزارت کار وهمین طور,اعلام شروع به فعالیت هیات موسس به منظور پیوستن سایر عزیزان علاقمند از دیگر مصوبات این نشست بود.

همچنین جلسات کاری مستمر وهدفمند با مسولین ارشد استان وکشورودعوت از کلیه عزیزان فعال دراین حوزه از دیگر اهداف انجمن ومصوبات این نشست بود.در نشست مدیران مسول هریک از حاضرین نقطه نظرات خود را بیان کردند که برایند ان در مصوبات جلسه متبلور شد /هریک از مدیران مطبوعات ورسانه ها وسایر عزیرانی که سوالی دارند می توانند در گروه تلگرامی مدیران مسول مطرح فرمایند

لازم بذکر است:در سالیان گذشته نیز علاوه برانجمن صنفی روزنامه نگاران,ماشاهدشکل گیری انجمن صنفی مدیران مسول نیز بودیم که بنا به دلایلی اکنون فعال نیست.مدیران مسول واصحاب رسانه وفرهنگ استان با درنظر داشتن تجربیات گذشته وهمچنین درتعامل با اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان که ازحامیان کارهای جمعی می باشند مصمم هستند تا بتوانند گام های بلندی درخصوص جلب توجه جامعه؛بویژه مسولین استان در موضوع شان وجایگاه خبرنگار ورسانه وهمچنین کرامت وعزت این قشر زحمتکش همراه با روحیه پاسخگویی در بین مسولین عزیزبردارند وضمن تعامل سازنده ونقد منصفانه؛ان معدود افرادی که به شیوه های مختلف جایگاه خبرنگار ورسانه را خدشه دار می کنند نیز هزینه این رفتار خود را بپردازند .


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: انجمن صنفی مدیران مسول ، انجمن مدیران مسول گلستان؛انجمن صنفی مدیران رسانه گلستان ، انجمن صنفی مدیران مسول مطبوعات گلستان ، انجمن مدیران رسانه گلستان؛نیمروزگلستان ، گلستان نو؛محمدآذری ، انجمن مدیران مسول مطبوعات واصحاب رسانه گلستان ،

علام آمادگی بنیاد نیمروز برای مرمت آرامگاه یعقوب لیث صفاری/ با حساسیت موضوع را دنبال می کنیم

اعلام آمادگی بنیاد نیمروز برای مرمت آرامگاه یعقوب لیث صفاری/ با حساسیت موضوع  را دنبال می کنیم

اعلام آمادگی بنیاد نیمروز برای مرمت آرامگاه یعقوب لیث صفاری/ با حساسیت موضوع  را دنبال می کنیم

 

در پی انتشار برخی اخبار گاه ضد و نقیض در خصوص تخریب بخش از آرامگاه رادمان پورماهک معروف به یعقوب لیث ‌صفاری سیستانی؛ موج واکنش های طرفداران میراث فرهنگی در حال فزونیست.

 

 در این بین بنیاد نیمروز بعنوان یک موسسه فرهنگی هنری که به دنبال حفظ و اشاعه فرهنگ و آداب و رسوم سیستانیها (سیستانی و بلوچستانی ) در اقصی نقاط کشور می باشد با صدور بیانیه ای کوتاه آمادگی خودش را برای ترمیم و بازسازی آرامگاه یعقوب لیث صفار سیستانی اعلام کرد.

 

در بیانیه بنیاد نیمروز سیستانیها که توسط محمد آذری مدیر این موسسه فرهنگی و محقق فرهنگ عامه به رسانه ها ارسال شده ، آمده است:

 

جدا از اینکه چه اتفاقی افتاده است(که با روش ووفت خودش جای بحث و بررسی دارد) در این شرایط حساس که علاقمندان و دوستداران عظمت تاریخ و مفاخر ایران عزیز نگران هستند ما آماده هستیم که در هر زمینه ای که نیاز باشد در بازسازی و مرمت آرامگاه یعقوب لیث مشارکت فعال داشته باشیم.

 

اعضا و مدیران بنیاد نیمروز می گویند همانند تمامی سیستانیها؛ یعقوب لیث صفارسیستانی را پدربزرگ خود می خوانند باورمند هستند که به موازات بررسی های حقوقی و کارشناسی و... در مورد علل و حواشی و... ما باید در کوتاهترین زمان ممکن به امر بهسازی و مرمت این مکان در حد و نام آن مرد بزرگ و مردمان ایران زمین همت گماریم.

 

گفتنی است بنیاد نیمروز در سفر اسفندماه 1397 ضمن بازدید از آرامگاه و گفتگو با مسئولین دلسوز و زحمتکش مجموعه و میراث؛ آمادگی خود را جهت ساخت چند خانه گنبدی(به سبک و معماری منازل سیستان)برای استراحت بازدیدکنندگان و مسافران و همچنین موزه مردم شناسی  و...در کنار آرامگاه رادمان پور ماهک معروف به یعقوب لیث‌ صفاری سیستانی به صورت مکتوب به مسئولین استان خوزستان اعلام کرده بودند.

 

بنیاد نیمروز از توجه و حساسیت تمامی فرهنگ دوستان و علاقمندان به تاریخ و هویت ملی ایرانیان به این امر مهم بویژه اصحاب رسانه و طرفداران میراث فرهنگی قدردانی ویژه می نماید.

انتهای پیام/


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: هفته نامه مهرنیمروز ، نیمروزگلستان ، مهرنیمروز ، بنیادنیمروز؛محمدآذری مهر ، محمدآذری؛بنیادنیمروزسیستانیها ، تخریب آرامگاه یعقوب لیث صفار ، آرامگاه یعقوب لیث صفاری ،

محمدآذری مدیر بنیادنیمروز: حضوراقوام یک قدرت ,وحدت استان گلستان یکی از ثمرات وجودآیت الله نورمفیدی وبزرگان اقوام است.

آیت الله نورمفیدی:خبرنگاران در مسیر توسعه استان قدم بردارند


تاریخ انتشار : امروز, 17:54
موضوع نوشته : سیاسی, فرهنگی هنری, اخبار برگزیده

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 449

کد خبر : 1405

آیت الله نورمفیدی»خبرنگاران در مسیر توسعه استان قدم بردارند.

محمدآذری مدیر بنیادنیمروز: حضوراقوام یک قدرت ,وحدت استان گلستان یکی از ثمرات وجودآیت الله نورمفیدی وبزرگان اقوام است.


آیت الله سید کاظم نورمفیدی در دیدار خبرنگاران و روزنامه نگاران گلستانی با ایشان به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد:خیلی از مسائل و مشکلاتی که عنوان کردید وجود دارد و حل آن ها نیاز به زمان دارد و خود متولیان هم در ایجاد آن خواسته ها باید ایفای نقش کنند. وی افزود: امیرالمونین (ع) می فرماید خدا رحمت کند انسانی که قدر و اندازه خود را بداند، به نظر من این نکته بسیار مهمی است و معنای وسیعی دارد شاید مهمترین معنای این کلام این باشد که بدانیم اندازه و مقدار ما در نظام خلقت و هستی کجاست و جهان بینی نا در این رابطه چیست. قطعا آنچه را که ما را راهنمایی می کند این است که مخلوقی، بنده ایم، مسیری داریم مبداء داریم اگر انسان به این نکته واقف شود جهان گل و بلبل می شود. وی گفت: این کلام حضرت علی (ع ) در همه ابعاد می تواند مصداق داشته باشد اینکه من در چه جایگاه اجتماعی قرار دارم شان من چیست به عنوان عالم دینی بدانم جایگاه من کجاست و وظیفه من چیست، هر کس در جایگاهی که قرار دارد به این نکته کلام امیرالمؤمنین علی (ع) توجه کند دیدگاهش تغییر می کند. امام جمعه گرگان گفت : اگر این کلام امیرالمؤمنین در رابطه با خبرنگاران پیاده شود اول اینکه خبرنگاران باید بدانند که منزلت شان کجاست، چه کسی هستند چه مسئولیتی دارند چه باید بکنند، همینجا یک دنیا آدم می تواند حرف بزند همه شما می*دانید و رایج است به اعتقاد من خبرنگاری شغل* حساسی است منزلت بزرگی دارد من شنیدم در برخی کشورها منزلت اجتماعی ویژه و خاص دارند، وقتی وارد جلسه می شود مسئولان حواسشان را جمع می کنند خبرنگار را ناظر بر رفتار خود می بینند. وی افزود: هر صنفی باید خودش را بشناسد شان خود را بشناسد، الان به نظر من شأن خبرنگاران شرایط خاصی است، مشکلاتی که دشمنان برای ما درست کردند ممکن است ذهنیت جامعه را سست کنند نسبت به حاکمیت و... و با تبلیغات همه چیز را زیر سوال می*برد اما گاهی کاری می کنیم مردم فکر می کنند پس همه خرابند، اما چرا این کار را می کنیم. وی ادامه داد: امروز شرایط حساسی است اما یک خبرنگار باید چه کاری کند؟ آیا بیاید و بدمد در این یاس و ناامیدی ، یا نه شرایط جامعه را درک کند؟ یکی از مسئولیت های مهم و شرایطی که امروز ما قرار داریم ایجاد امید است مسئولیت صدا سیما هم هست علما و روحانیون هست ائمه جمعه هست و خلاصه هر کسی که می*تواند فکر و اندیشه کند. امام جمعه گرگان گفت: این معنای این نیست امید الکی درست کنیم با این مخالفم، اما اینکه کشورمان از جهاتی در شرایط خوبی قرار گرفته است باید در ذهنیت جامعه قرار گیرد. نقد از الطاف خفیه الهیه است خدا فقط به انسان این امتیاز را داده است چه در مسائل استان و چه در کشور باید به این موضوع بپردازید. وی افزود: استاندار و مسئولان استانی باید گره های موجود در استان را باز کند من دست افرادی که گره مشکل استان را باز کنند می بوسم، ما مشکلات زیادی داریم، سرمایه گذار خیلی می تواند دراستان نقش داشته باشند، اما چرا سرمایه گذار نمی آید چه کسی می تواند این را برملا کند؟ این کار خبرنگاران است من انتظار دارم از شما در این زمینه ورود پیدا کنید. امام جمعه گرگان گفت: در بحث سرمایه گذاری، تولید، گردشگری استان و... شما خبرنگاران باید ورود پیدا کنید، کشور که بی خودی پیشرفت نمی کند، این کار بسیار مهمی است در این مشکلات دو جور می شود نگاه کرد یک زمانی که مشکلات هست و گیر کار کجاست، گاهی میبینم تهمت و افترا که بماند به مردم آدرس را اشتباه می دهند به جای اینکه ریشه را پیدا کنند آدرس عوضی می دهند و من فکر می کنم دست این افراد در دست همان افراد است. وی گفت: خبرنگاری مسئولیت مهمی است، دیدن مشکلات و امکانات استان و اینکه استان در چه مباحثی می تواند رشد و پیشرفت کند کشف استعدادهای استان و علت حل نشدن مشکلات، از دولت بخواهید و مشکلات را حل کنید با منطق و استدلال سهم خواهی کنید، می گویند درآمد سرانه استان از میانگین کشوری کمتر است، یعنی گلستان از نظر درآمد کلی در رده های آخر درآمد کشور است. یعنی در کل کشور اگر حقوق یک میلیون و 200 هزار تومان برای هر فرد باشد در استان با حدود 600 هزار تومان است. این یعنی ما خیلی عقب هستیم مسئولیت اصلی شما این است این مشکلات را حل کنید. وی افزود: کمبودهای حوزه سلامت و بحث کمبود تخت های بیمارستانی دراستان موضوعی است که باید به آن بپردازید و آن را حل کنید تا درِ توسعه به روی استان باز شود، برخی سرمایه گذاران دوست دارند به استان بیایند و علاقه مندی خود را نیز به من اطلاع داده اند. اما مشکلات داخلی و تنگ نظری ها مانع این موضوع شده است. این تنگ نظری ها بسیار خطرناک است و مانع رشد استان است. امام جمعه گرگان گفت: اعتقاد من این است خبرنگاران به دنبال این باشند کاری کنند کسی نتواند این دروغ ها را بی جهت پخش کنند شما می توانید این کار را انجام دهید تا دهان این افراد بسته شود، این آلوده کردن فضا آدرس عوضی دادن است و اجازه نمی دهد استان پیشرفت کند. وی گفت: مشکلاتی که اشاره کردید برای خبرنگاران وجود دارد، اما مشکل اصلی این است منزلتی که خبرنگاران باید داشته باشد این منزلت را نمی بینم شاید بین مردم و در سازمان ها و تشکیلات... خودتان باید ایفای نقش کنید تا جایی که لازم باشد به مسئولان تذکر می دهم. امام جمعه گرگان گفت: شما باید منزلت خود را حفظ کنید، موانع ومشکلات را بررسی کنید و استان را در مسیر توسعه قرار دهید، این موضوع باید تقویت شود هم برای مسئولان و هم برای مردم جا بیفتد، برخی خبرنگاران مشکلات بیمه دارند و گاهی شکایت هایی می شود توصیه من به مسئولان این است هر کجا مشکلاتی هست، بالاخره خودشان بخواهند دوستانه با خبرنگاران صحبت کنند و کار به شکایت کشی نرسد،اگر شما قدر خودتان را بدانید مسئولان هم قدر شما را می دانند آنچه که دغدغه* من بوده این است که استان ایستاده و یا عقب رفته است همیشه حرفمان این بود تحرک و تحول در استان به وجود بیاید. وی گفت: من به نماینده رئیس جمهور هم موضوع راه آهن گرگان و آسیای میانه که به نتیجه نرسیده، جزیره آشوراده که حدود 16 سال است در حال پیگیری آن هستیم و بعد از این همه مدت که طرح های طی شده باز از سوی محیط زیست دستور توقف داده شده است و زهکشی از اراضی شمال استان که اگر زهکشی شود تحول زیادی برای زمین های کشاورزی به وجود می آورد را تذکر داده ام و شما هم باید به این موضوعات بپردازید. در ابتدایاین جلسه اقایان روح الله کلانتری مدیرمسول آفتاب گلستان ومحمدآذری مدیرمسول هفته نامه گلستان نو وپایگاه خبری نیمروزگلستان وخانم جندقی نیز مطالبی بیان کردند مدیران مسول مذکور با بیان نکاتی درخصوص ارزش نقد وتفاوت نقد وتخریب ،ضرورت همکاری وسعه صدر مدیران در بازشناسی جایگاه رسانه ها وخبرنگاران را خواستار شدند همچنین محمدآذری با اشاره به حضور اقوام در استان گلستان از نقش بزرگان استان ازجمله حضرت ایت الله نورمفید در این وحدت وامنیت قدردانی کردند وخواستار توجه نخبگان وفعالان اجتماعی به موضوع وحدت در استان شدند
برای نمایش در سایز اصلی بر روی نوشته كلیك كنید ، مشخصات تصویر هست 962 در529 پیكسل .مطالب مشابه مطلب فوق

آیت الله نورمفیدی: *مشکلات امروز جامعه با وحدت و همدلی برطرف خواهد شدنماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان اینکه همه مشکلات حل می*ش


دردیدارمدیران مسول مطبوعات با استاندارگلستان چه گذشت؟/استاندار:رسانه ها موضوعات استان را پر رنگ و نقد منصفانه کنند

دردیدارمدیران مسول مطبوعات با استاندارگلستان چه گذشت؟/استاندار:رسانه ها موضوعات استان را پر رنگ و نقد منصفانه کنند


تاریخ انتشار : امروز, 17:26
موضوع نوشته : سیاسی, اخبار برگزیده

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 7890

کد خبر : 1404دردیدارمدیران مسول مطبوعات با استاندارگلستان چه گذشت؟
در 17مرداد وروزخبرنگار ومراسم تجلیل از خبرنگاران در هتل آذین گرگان موضوعاتی رخداد وسخنانی مطرح شد که فرزندیکی از مدیران مسول(خانم جندقی) از استاندار خواسته ای داشتند واین خواسته با پیگیری محمدآذری(در زمان دریافت لوح تقدرشان در جایگاه وهمچنین بعد از نهار) ومحبت جناب استاندار منجر به این شد که ساعت18 روزپنجشنبه17مرداد(درحالی که حدودساعت16مراسم درهتل آذین تمام شده ود)این دیداربا حضور تعدادی از مطبوعات دیرپای دارای مشکل حاد شکل بگیرد .بعد از هماهنگی های اولیه با تماسی که از سوی واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی با برخی مدیران مسول و..برقرار شد عزیزان دیگری نیز به جلسه اضافه شدند(ارشاد قطعا درهماهنگی با استاندار خواسته است که جمع بیشتری مشکلات خود را حضوری وخصوصی طرح کنند)
جلسه راس ساعت در دفتر استاندار برگزار گردید وعلی رغم آزادی عملی که جناب دکتر حق شناس استاندار گلستان در مورد سقف جلسه داده بودند اما جمعبندی حاضرین بر یک ساعت شد وقرار شد یک نفر از عزیزان مدیریت وقت دادن را بعهده بگیرند واز دونفری که سمت چپ وراست استاندار نشسته بودند(اقایان محمدآذری وروح الله کلانتری) مقررشد اقای کلانتری وقت ها را تنظیم نمایند که 6 نفر مدیر مسول صحبت کنند وبقیه وقت هم دراختیار استاندار باشد.
دکتر هادی حق شناس عصر پنج شنبه ۱۷ مرداد در دیدار با مدیران مسئول نشریات استان ضمن تبریک روز خبرنگار با اصحاب رسانه , تصریح کرد : باید با هم افزایی و دغدغه مندانه تلاش کنیم استان را به سمت جلو حرکت دهیم.
وی افزود : باید شفافیت وجود داشته باشد تا راه برای تخلفات بسته شود و هم راه خلاف نویسی مسدود گردد.
وی یکی از مشکلات اصلی را عدم گفتگو پیرامون موضوعات و مشکلات استان دانست و گفت: باید برای دستیابی به اهداف هزینه پرداخت کنیم و با مطرح کردن مسائل استان راهکارهای لازم را پیدا کنیم.
استاندار گلستان ضمن اشاره به موضوعات استان , یادآور شد : یکی از مهمترین دلایل پایین بودن درآمد سرانه گلستانی ها خام فروشی محصولات و تولیدات استان است که می تواند از طریق توسعه صنایع تبدیلی مرتفع شود.
دکتر حق شناس خاطر نشان کرد : توجه به خلیج گرگان , ادامه و تسریع در روند زهکشی اراضی , اتمام سدهای استان , تکمیل شبکه حمل و نقل , توسعه درختکاری , لایروبی رودخانه ها, توجه به بافت های فرسوده , منطقه آزاد اینچه برون و توسعه صنایع تبدیلی از جمله موضوعاتی است که باید با قدرت پیگیری نماییم تا رشد استان با سرعت بیشتری صورت پذیرد.
درابتدای شکل گیری جلسه برخی مدیران مسول به حضور یکی از افرادی که در جلسه صبح نیز حاشیه هایی بوجود اورده بود معترض بودند به گونه ای که خانم جندقی حتی حاضر نمی شد صحبت کند که با اصرار استاندار ایشان نیز صحبت کردند.
متاسفانه در این جلسه نیز در غیاب مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی؛سرکارخانم دکتر کشمیری در عین مظلومیت مورد هجمه قرار گرفت وهمچنین برخی خودزنی ها هم صورت گرفت که این موضوع منجر به این شد که محمدآذری مدیرمسول گلستان نو وپایگاه خبری نیمروز گلستان که اعلام کرده بود صحبت نمی کند از استاندار بخواهند که باید صحبت کنند واز قضا همین الان هم باید صحبت کنند
محمدآذری با اشاره به بحث اخلاق مداری وبیان برخی نکات دینی ومثال هایی از همگان خواستار خویشتنداری شدند واز همکاران رسانه ای خواستند که در موضوعات صنفی حتما وحدت داشته باشند وگلایه ها را درجمع های خانوادگی مطرح نمایند. مدیر بنیادنیمروز همچنین از خانه مطبوعات خواستند که در اسرع وقت جلسه ای گذاشته شود تا برخی موارد درآن مورد نقد قرار گیرد.مدیر مسول هفته نامه گلستان نو همچنین از همکاران خود خواستند به جای نقد یکدیگر وبیان نقاط ضعف هم وخدای ناکرده برخی افشاگری های بی مورد بیایند ودر برابر دفاع از حق خود وخبرنگارانشان که در برخی ادارات مورد بی مهری قرار می گیرند ؛دفاع کنند واجازه ندهند که کرامت شغلی همکارانشان به خطر بیفتد. ایشان از استاندار خواستند که یک سری دیدار های معین با ساز وکار مشخص ودستور کار تعیین شده از قبل را در اختیار مدیران مسول قرار دهند در این جلسات مشکلات رسانه ها به صورت موردی وکاربردی رسیدگی وحل وفصل گردد
استاندار گلستان ضمن موافقت با این موضوع خاطر نشان کرد:شما هرکجا وبا هر اداره ای مشکل داشتید ونیاز به ورود من بود اعلام کنید که بلافاصله مسئله را رسیدگی کنم وبرای من رسانه ها وشما مدیران مسول بهترین مشاوران امین هستید واز اینکه در جمع های بزرگ رسانه ای نیز حضور یابم واهمه ای ندارم چرا که ما قرار نیست چیزی بگویم که آن را در جمع نتوانیم بیان کنیم .من تازمانی که هستم با قدرت وبرمبنای قانون عمل خواهم کرد. ایشان همچنین برخی گزارشات از وضعیت استان در بخش های مختلف دادند که در گزارشی به تفصی مطرح خواهد شداستاندار گلستان با تاکید بر اینکه مطبوعات و رسانه ها موضوعات و مسائل استان را پر رنگ کنند، اظهار کرد: خبرنگاران و نشریات باید با نقد منصفانه به دغدغه های استان بپردازند و راه حل ها و راهکارهای لازم را نیز ارائه نمایند.
همچنین در این جلسه تعدادی از مدیران مسول ازجمله اقایان جهانگیری؛کلانتری؛افتخاری,� �باطبایی,خاندوزی؛حجتی؛جندق ی,کلاگر,فرخی,جرجانی ؛علمدار برخی دیدگاه های خو در مورد مشکلات مطبوعات ورسانه ها وخبرنگاران وهمچنین موضوعات توسعه ای استان را مطرح کردند که در گزارش بعدی خواهد امددرپایان جلسه نیز برخی افراد به صورت خصوصی موضوعات ودغدغه های خود را بیان کردندکه یک ساعت هم بالاتر از سقف توافق شده خود عزیزان بود . این سعه صدر وهمراهی استاندار با رسانه ها را می رساند که باید با یک ساز وکار معین ومطالبات دسته بندی شده از این فرصت تاریخی اصحاب رسانه ی گلستان بتوانند استفاده کنند.(ادامه دارد)
یادش بخیر این صحنه های توتن سواری در دریاچه مقدس هامون


سیستونی مشمه وه جز خودخا کسِِِ ره نداره/دس خه بل در دس مه نو بگک یا علی


محمدآذری مدیر بنیادنیمروز:تجلیل واقعی خبرنگار یعنی توجه به شان وجایگاه حرفه ای او ورفع دغدغه هایش می باشد

تجلیل واقعی خبرنگار یعنی توجه به شان وجایگاه حرفه ای او ورفع دغدغه هایش می باشد


تاریخ انتشار : امروز, 14:14
موضوع نوشته : سیاسی, فرهنگی هنری, اخبار برگزیده, دیدگاه

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 246

کد خبر : 1398

محمدآذری مدیر مسول نیمروزگلستان در مراسم تجلیل از خبرنگاران با حضور وزیرفرهنگ وارشاداسلامی ومدیران ارشدکشوری واستانی:
تجلیل واقعی خبرنگار یعنی توجه به شان وجایگاه حرفه ای او ورفع دغدغه هایش می باشد/
مراسم تجلیل از خبرنگاران در استان گلستان درحالی در هتل آذین گرگان برگزار شد که برای نخستین بار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در 17مرداد روز خبرنگار مهمان گلستان بود . در این مراسم که علاوه بر وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی تنی چند از معاونین وی ومدیران بخش های مختلف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ازجمله مدیران صندوق بیمه هنرمندان و..حضور داشتند به همت استاندار وپیگیری مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی گلستان،امسال شاهد حضور بسیار خوب ومعنی دار مدیران ارشد استان در حوزه های مختلف در این مراسم بودیم از استاندار ومعاونین ایشان؛مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری که واقعا تمام قد به همراه کلیه پرسنلش در این مراسم میزبان بودند؛مدیران دستگاه های اجرایی وحتی مدیران عامل بانک ها از جمله بانک ملی و.. در این مراسم حضوری پررنگ داشتند که واقعا جای امید واریست
در این مراسم محمدآذری از پیشکسوتان حوزه رسانه ومطبوعات ومدیر مسول هفته نامه گلستان نو وپایگاه خبری نیمروز گلستان ومدیر بنیاد نیمروز به عنوان نماینده اصحاب مطبوعات ورسانه در جایگاه قرار گرفت وپس از مقدمه ای به بیان مشکلات ودردها وخواسته ها وپیشنهادات خود وهمکارانش در مورد موارد مرتبط به شغل خبرنگاری ورسانه داری پرداخت که به شدت مورد توجه وزیر وهمراهان قرار گرفت به گونه ای که علاوه بر وزیر ارشاد واستاندار برخی از مدیران استان وخبرنگاران نیز خواستار یک نسخه از این متن بودند که در رسانه خود کار کنند/
در این متن که محمدآذری به کنایه وشوخی گفتند» از انجا که بنده در مواقع حساس و وقتی می خو اهم حرف دلم را بگویم حتما سیستانی فکر می کنم وسخن می گویم و چون من باید سخنانم را از سیستانی به فارسی ترجمه کنم وبرایتان عنوان کنم وشاید زمانبر باشد پس به ناچار از روی نوشته قرائت می کنم. به دلیل اینکه حیفم امد این متن را خلاصه کنم برایتان فایل کاملش را پیوست می کنم(البته ترس از مدیر مسول در این مورد برای من خبرنگار هیچ نقش نداشته است)/فراهی
بسمه تعالی
محضر مبارک وارزشمندجناب اقای دکتر صالحی
وزیر فرزانه ودانشمندفرهنگ وارشاداسلامی
سلام علیکم با احترام خیرمقدم ویژه از این جهت که برای اولین بار مقام عالی وزارت در روزخبرنگار به استان ما تشریف آوردند/
باگرامیداشت یاد وخاطره امام(ره)؛شهدا؛بخصوص 4000شهید استان گلستان وبویژه شهدای رسانه وبالاخص شهید صارمی عزیز که هفده مرداد ماه همواره یادآور شهادت مظلومانه و غریبانه «شهید محمود صارمی» است . به دلیل حساسیت حرفه خبرنگاری و ارج نهادن به جایگاه خبر و خبرنگار ، سالروز شهادت او را که در راه وظیفه خطیر خبرنگاری خود به شهادت رسید در تقویم ملی به عنوان روز خبر نگار ثبت شده است.
ضمن تبریک روزخبرنگار پیشاپیش عید سعید قربان وعید بزرگ غدیر را محضرشما وهمکاران رسانه ای تبریک عرض می نمایم/
سپاسگزاری از شفافیت واتاق شیشه ای که درست کردیدو همه چیز را در معرض دید وقضاوت عمومی گذاشته اید و بی شک وزارت تحت مدیریت حضرتعالی پیشتاز دولت الکترونیک است به گونه ای که کلیه درخواست ها در تمامی حوزه ها از رسانه تا انجمن های ادبی وموسسات و... همگی بدون مراجعه حضوری قابل پیگیری وانجام است؛همچنین قدردانی بابت انتخاب مدیرکل استان اولا» بابت انتخاب از بین جامعه بانوان استان که بی نهایت توانا ونجیب ؛خلاق واهل مدارا وگفتگو وقائل به خرد جمعی بوده وجایگاه ویژه ای در بین بزرگان استان دارند (ایشان هم ازبهترین ها همکارانش را انتخاب کردند مثلا جناب گلچین بعنوان معاون فرهنگی وباز ایشان نیز به همین روند اقایان دیلم وکبیر وخانم ال نبی و..)پس این قطعایک روند وخط فکری هست در انتخاب ها که جای امید واری بسیار دارد.
جناب وزیر ومسولین بزرگوار؛مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در وصف بزرگداشت مقام والای خبرنگاران میفرمایند: (اگر زحمات شما (خبرنگارها) نباشد، این لحظه ها هرگزماندگار نمیشود؛ شما آن را حفظ می کنید و در اختیار مردم قرار می دهید.)) روز خبرنگار فرصتی مغتنم است که از کسانی که با تحمل سختی های فراوان به نگاشتن حقایق می پردازند و همواره به مثابه دیده بانان امین جامعه در عرصه های مختلف پرچم آزادی، آگاهی و امید را افراشته اند، تجلیل و قدردانی شود
اما بر کسی پوشیده نیست که رشد و پیشرفت و اعتلای هر جامعه ای در گرو خدمت رسانی این طلایه داران جبهه آگاهی و اطلاع رسانی است. سلام و درود خدا بر تمامی وقایع نگارانی که حرمت قلم و آگاهی را پاس می دارند و خامه خویش را جز در مسیر حق و عدالت به کار نمی گیرند. (به جهت ضیق وقت وپرهیز از اطاله کلام در محضرتان زیره به کرمان نمی برم ودر مورد شان وجایگاه خبرنگار چیزی نمی گویم) ومستقیم به سراغ اصل کلام ودرد دل های خود وهمکارانم می روم.
بنده به نمایندگی از جمع کثیری از هم صنفی های خودم به واسطه این روزبزرگ وحضور مغتنم وارزشمند حضرتعالی وسایرمسولین والا مقام برخی موارد را تیتر وار معروض داشته واستدعا دارم که ترتیبی اتخاذ گردد که این موضوعات مورد مداقه ؛بررسی وپیگیری قرار گیرد.توضیحا عرض می کنم که موارد مشروحه ومعروضه در حوزه های مختلف اصحاب رسانه ودغدغه های بخش های مختلف می باشد واز همکاران عزیزم نیز پوزش می خواهم که برخی موارد که در سطح استان وبا دستان با کفایت استاندار پرانرژی وفرهیخته استان ومدیران زحمتکش ودلسوز استان قابل پیگیری وحل وفصل است در این جستار ومقال نیاورده ام.
1-برمبنای یک تصمیم که جای بحث ونقد دارد؛نشریاتی که از دیماه1396 به بعد مجوز گرفته اند به مدت 3سال نمی توانند آگهی دولتی ویارانه بگیرند که در این خصوص پیشنهاد این است:در اصل این تصمیم ومصوبه تجدید نظر شود ویا اینکه حداقل استان هایی چون گلستان که در شاخص هایی چون صنعت وبخصوص صنایع بزرگ و مادر رتبه خوبی ندارند مستثنی شوند)
2در بحث بیمه خبرنگاران نیز برخی موارد وجود دارد که به صورت جستاری عرض میشود»»به دلیل تنگناهای مالی مدیران مطبوعات ورسانه ها خیلی اوقات توان بیمه نمودن خبرنگاران خود را ندارند واگر هم با هر روشی این شرایط برای بیمه خبرنگار فراهم شو.د چون بحث4درصد بازنشستگی در طول سالیان خدمت محاسبه وپرداخت نشده است در زمان بازنشستگی مبلغ هنگفتی خواهد شد که خیلی ها را دچار چالش خواهد نمود فلذا در این مورد پیشنهاد میشود: که در این خصوص چاره ای عاجل اندیشیده شود.
3-در بحث بیمه همکاران خبرنگار از طریق صندوق بیمه هنرمندان نیز ضمن ارزش گذاری به زحمات مسولین واحترام به سایر عزیزانی که از این بیمه بهره مند هستند اما به دلایل متعددی از جمله اینکه بحث بیمه بیکاری وسختی کار ومشاغل سخت ومرخصی هایی چون دوران بارداری وزایمان و..در بیمه هنرمندان شامل حال خبرنگاران نمی شود وهمچنین مبلغ حق بیمه بالاتر خبرنگاران در این مورد متضرر میشوند که تقاضای رسیدگی وپیدانمودن راه حلی مدبرانه از دولت تدبیر وامید داریم که بعنوان مثال خبرنگاران که در صندوق هنرمندان بیمه هستند از مزایای کامل بیمه خبرنگاری بهره مند شوند
4-براساس مقدورات وامکانات پیش بینی شده است (که قابل احترام نیز می باشد) اگر تعداد افراد بیمه شده یک نشریه از5نفر فزونی یابد مبلغ حق بیمه افزایش می بابد که این موضوع نه تنها تنبیهی است بلکه با سیاست های اقتصاد مقاومتی واشتغال پایدار در تناقص است که قطعا با ورود مقام عالی وزارت وجایگاه حضرتعالی در دولت و در تعامل با تامین اجتماعی قابل حل شدن است.
5-بحث بدهی نشریات به تامین اجتماعی ویا جرائم و..که برای برخی از مدیران مسول معضلاتی چون توقیف حساب وحقوق و..به دنبال داشته است می تواند از طریق کمیته رفع موانع تولید در استان و در راستای ایجاد اشتغال کمک شایانی به رفع دغدغه های این افراد داشته باشد.
6- در خصوص مبلغ حق بیمه مدیران مسول وسرپرستی ها که بیشتر از خبرنگاران است؛شاید در تهران وبرخی استان ها مدیر مسول وابسته به یک موسسه یا حزب و..باشد یا شغل دیگری داشته باشد ولی در استان ها وبخصوص در گلستان اکثر قریب به اتفاق مدیران مسول خودشان خبرنگار هم هستند ومستقیما درگیر کار رسانه هستند . پیشنهاد ما این است که حق بیمه مدیران مسول نیزهمانند خبرنگاران محاسبه گردد//
7-در مورد پایگاه خبری نیز مشکلات عدیده ای وجود دارد که یکی از مهمترین مواردش همین بحث مبلغ حق بیمه مدیران مسول می باشد که ضرورت دارد یک وحدت رویه ای شکل بگیرد که فعالان حوزه رسانه وخبرنگاری از یک فرمول واحد محاسبه وپرداخت ها صورت گیرد
8-بنا به تجربه وشنیده ها در خصوص بازنشستگی خبرنگاران عزیز براساس مشاغل سخت وزیان آورکه با 20سال سابقه پرداخت بیمه می باشد؛ گویی که اگر این پرداخت ها مستمر نباشد وبه دلایلی فاصله بیفتد این سقف بالاتر خواهد رفت که خواسته ما این است که همان 20سال پرداخت حق بیمه وسابقه لحاظ شود فارغ از مستمر ویا غیرمستمر.
9=در خصوص عزیزان عکاس در حوزه رسانه نیز مواردی چون رعایت حق اثر وتعیین یک رویه ای بابت حق نشرآثارشان پی ریزی گردد وهمچنین حداقل هایی در پرداخت حق الزحمه,استقلال وامنیت شغلی وهمچنین داشتن نمایندگانی از صنف خودشان در تشکل های مربوط به رسانه ها وحضور در ارکان تصمیم گیرنده تعیین گردد
10=در خصوص ترکیب وکارکرد خانه مطبوعات ورسانه ها پیشنهاد میشود که ابتدا هریک از مشاغل وزیرشاخه های اداره کل مطبوعات وخبرگزاری های داخلی دارای صنف مستقل باشند واز بین نمایندگان این صنوف ؛خانه مطبوعات ورسانه ها را تشکیل بدهیم مثلا جایگاه موزعین؛چاپخانه ؛دکه داران,سرپرستی نشریات سراسری,عکاسان خبری؛ورزشی نویسان,نشریات مکتوب(روزنامه,هفته نامه و..)پایگاه خبری,خبرگزاریها در استان ها؛خبرنگاران صداوسیما,حتی گروه های شناسنامه دار فضای مجازی؛صفحه بند وگراقیست های رسانه ای؛حتی نماینده تشکل های مطبوعاتی مثل انجمن صنفی و..در خانه باید جایگاه وتریبون وحق رای ونظر داشته باشند///از سویی ملاک حمایت ها نباید منوط به عضویت خانه مطبوعات باشد بلکه عضویت در تشکل ها دارای امتیاز وانگیزشی باشد.
11=در مورد پایگاه خبری؛ بحث هزینه های بالای مخابراتی واینترنت,هاست و..برای استان هایی مثل گلستان که اسپانسر مالی وتبلیغات نیست برای همکاران جوان ما دغدغه هست که پیشنهاد میشود باکمک ویارانه ثابت سالیانه توسط وازرت متبوع (حتی واریز به حساب شرکت های طرف قرار داد یا تجمیع وقراردادبا یک یا دوشرکت معین درهراستان ضمن کاهش هزینه ها زمینه تعامل سازنده را فراهم نمود)یا اینکه رایزنی با وزارت محترم ارتباطات این معضل را حل کرد//
12=شورای اطلاع رسانی دولت واستان ها (که در یک اقدام خوب مجدد دبیری آن به ارشاد برگست)با عقد قرارداد وتفاهمنامه هایی قانونمند ومستحکم؛هزینه های اطلاع رسانی ؛آموزش همگانی,وتبلیغات در شرکت ها ووزارت خانه های دولتی راساماندهی؛قانونمند وجهت دار نمایند ودر تعامل با دبیر شورا همانندآگهی های دولتی بین رسانه ها توزیع نمایندتا ازتغییر محل هزینه کرد واعمال سلیقه های فردی چلوگیری شود(مشابه آن را مجلس شورای اسلامی چندسال قبل انجام داده بودکه هر هفته اخبار مربوط به مجلس را به صورت پی دی اف واماده چاپ به یکی از هفته ناهه های استان مربوطه می داد وهزینه پرداخت می کرد)
13=درمورد کرامت وجایگاه خبرنگاران جدا از رایزنی در هیات دولت و جلسات شورای اداری استان ها وشهرستان ها برای افزایش تعامل با خبرنگاران وجلوگیری از خبرنگارگریزی برخی از مدیران پیشنهاد می شود:شورای حل اختلاف رسانه در ادارات کل ارشاد(دبیرآن مدیرکل ارشاد یا نماینده وی با حضور؛نماینده استاندار,نماینده خانه مطبوعات,دونفر پیشکسوت رسانه ای ویک نفر حقوقدان با پیشنهاد مدیرکل و..), با ترکیبی قابل دفاع شکل بگیرد وحداقل در بخش دولتی؛مدیران توجیه شوند پرونده ای در دادگاه طرح شود که ابتدا در این شورا رسیدگی شده یاشد وکدخدامنشی نتیجه نداده باشد وهمین کمیته وشورا محل رسیدگی گلایه ها وشکایات احتمالی خبرنگاران از نوع برخورد دستگاه ها باشند تا هم کرامت همکاران حفظ شود وهم احقاق حق صورت گیرد.
14=در موضوع تخصیص زینک وکاغذ وهر انچه که به مطبوعات بعنوان حمایت ,محبت میشود تجربه22ساله حقیر ومشاهده وتحلیل دولت های مختلف نشان می دهد که بهترین شیوه تخصیص مستقیم به نشریه هست که ابتکار عمل دراختیار خود نشریه ومطبوعه باشد.در همین جا یک نکته ظریف را عرض کنم که می تواند جالب باشد:قطعابرخی از حمایت ها در تمام دنیا وبه شیوه های مختلف ومتناسب با زیرساخت فکری خودشان از رسانه ها صورت می گیرد که این نگاه عام هست وفارغ از هر پیش شرط واما واگر به کلیه رسانه ها باید مساعدت شود اما در بحث های حمایت های تخصصی ومکمل هست که شرایطی چون تیراژ,گستره توزیع؛پرداختن به موضوعات تعیینی چون وحدت ملی و مبارزه با اعتیاد و..(که هرسال توسط سیاست گذاران تعیین وابلاغ میشود)مطرح میشود.چراکه هر عزیزی که وارد این عرصه شده است قطعا دغدغه داشته وباید این ورود و اعلام آمادگی مورد حمایت حاکمیت قرار گیرد// حمایت های موردی وخاص مثلا در سیل چندسال گذشته توسط وزارت ارشاد یک سهمیه حمایتی در تعیین یارانه ها به مطبوعات گلستان تخصیص یافت واین می تواند اتفاق بیفتد.
15=دغدغه دیگر همکاران رسانه ای ما مسکن می باشد که پیشنهاد عملی در چند حوزه قابل پیگیریست واز دستان با کفایت شما بر می اید الف)تشویق وحمایت به کار تعاونی با تزریق یک سهمی یه صورت سهم اورده توسط دولت و وزارت وحتی استانداری در استان ها وهمچنین معافیت های مالیاتی تعاونی های مسکن رسانه ها تایک سقف مورد توافق برای ریختن ترس افرادی که از موضوعات مالیات و..در ورود به این قبیل فعالیت ها واهمه دارند ب)امکان تخصیص زمین در استان ها توسط مسولین متولی با نظارت استانداران برای اصحاب رسانه ومطبوعات ج)استفاده از ظرفیت اوقاف,ستاداجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای ایجاد مجتمع های رسانه ای اعم از مسکن ,چاپ ونشر و.. د)تنظیم تفاهمنامه هایی با وزارت محترم کشور؛با شهرداری ها برای استفاده از املاک واماکن شهرداری برای دفاتر کار رسانه ها))»ایجادشرایطی برای استفاده خبرنگاران از مهمانسرا وزائرسراهای مرتبط با وزارت متبوع وحتی تفاهمنامه هایی با برخی از نهادها وادارت در خصوص استفاده خبرنگاران وهمکارانشان در طول سال بخصوص برای عزیمت به تهران ومشهد جهت مداوا وموارد اینچنینی با ساز وکار معین وتعریف شده اداری وفرگیر
16=ایجادشرایط برای حضور رایگان استان هایی چون گلستان؛سیستان وبلوچستان وخراسان جنوبی در نمایشگاه مطبوعات وبرگزاری کلاس های مرتبط ومورد نیاز از صفحه بندی وگرافیک تا اخلاق حرفه ای و..در طول برگزاری نمایشگاه به منظور ارتقای سطح کار رسانه های استانی(درحالی که اکنون هم هزینه غرفه هست وهم امکان رفت وامد وبیتوته فراهم نیست)
17=ایجاد یک جایزه رسانه ای با سازوکار قوی که هرساله برگزار گردد(مثل جایزه ادبی ملک الشعرا بهار در ادبیات)/پیشنهادجایزه نیمروز که در صورت موافقت استان گلستان ونشریه وپایگاه خبری حقیر آمادگی کامل دارد حتی در تهیه نیمی از بودجه مورد نیاز
18-تخصیص یک سهمیه حمایتی از کاغذ مازندران برای مطبوعات گلستان(درسالیان گذشته مطبوعات مازندران از این حمایت بهره مند شده اند)با عنایت به اشتراکات فرهنگی وبخصوص همسایگی با مازندران با توجه به اینکه اگر از منظر محیط زیست واثرات تخریبی وتبعات بعدی درنظر بگیریم قطعا تبعاتش بین ما ومازندرانی های عزیز مشترک هست وثانیا»در زمان انتزاع از مازندران بسیاری از زیرساخت هایی که از قبل شکل گرفته بود ما سهمی نبردیم از زائرسرای فرهنگیان در مشهد تا کارخانه چوب وکاغذ مازندران
19-تسهیل وتسریع به پیشنهاد استان در خصوص تعیین گلستان بعنوان پایتخت فرهنگی اقوام وپیش بینی ردیفی معین در بودجه های تخصیصی به این موضوع به رسانه ها بابت برنامه ریزی وساماندهی افکارعمومی وتقویت وتعمیق این امر مبارک/
20-با عنایت به مرزی بودن استان ,تسهیل وحمایت اولیه از شکل گیری نشریات ورسانه های دوزبانه ورسانه هایی که فرصت فرهنگی بین المللی و دوسویه مرز را فراهم اورند با عنایت به ریشه های تاریخی وفرهنگی و..همچنین نشست های مشترک بین مطبوعات ورسانه های استان با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان به منظور تقویت این موضوعات با درنظر گرفتن چتر فلسفی وفکری گسترده و ورجاوند کلام واهداف انقلاب/در همین راستا پیشنهاد میشود نشریات مشترک با همسایگان
21-موضوع پیوست فرهنگی ورسانه ای طرح های عمرانی؛بویژه طرح های بزرگ وملی که پیمانکاران ودستگاه های متولی موظف باشند در سه مرحله برای تنویر افکارعمومی واطلاع رسانی شفاف ضمن پاسخگویی به رسانه ها وافکار عمومی ,به صورت رپرتاژ خدمات نظام ودولت را برای مردم به بهترین شیوه بیان کنند تا ضمن دلگرم کردن مردم به توسعه رسانه ها نیز کمک شود
22-در تعامل با سیستم بانکی وبا استفاده از ظرفیت فردی وجایگاه حضرتعالی در دولت تمهیداتی اندیشیده شود تا همانند بساری از نهادهای فرهنگی و..حداقل در بحث تسهیلات کم بهره اعم از خرید ورهن دفتررسانه؛تجهیز ونوسازی ابزار کار رسانه ومطبوعات ,ازدواج؛درمان وتحصیل و..دراختیار مطبوعات واهل قلم قرار بگیرد(به صورت شفاف که وابسته به چانه زنی وتصمیمات فردی نباشد)
23-در موارد حمایتی وتشویقی موضوعاتی چون عدم استقرار صنایع بزرگ در گلستان,محروم بودن,مرزی بودن؛عنصر قومیت که دوسوم اقوام بزرگ کشور مان درگلستان بودوباش دارند ولازم است که مولفه های فرهنگی ورسانه ای این عزیزان نیز در یک طرح سترگ فرهنگی پیش بینی ولحاظ شود هم از منظر حقوق شهروندی وهم از نگاه حفظ وتقویت شرایط موجود استان بعنوان یک مثال بارز وعینی در جهان اسلام(که صدالبته نتیجه مجاهدت های خالصانه بزرگان استان ازجمله حضرت ایت الله نورمفیدی ,بزرگان ومعتمدین اقوام وعلمای اعلام از مرحوم ایت الله طاهری تا علمای عزیز اهل سنت ورسانه های استان می باشد وباید حفظ شود وژرفای بیشتر یابد در همین راستا پیشنهاد میشود نشریات گویشی وچند گویشی وچند زبانه با مشارکت فرهیختگان اقوام مثلا فصلنامه ترکمنی,سیستانی,استرابادی,ط� �ری وکتولی و...) //
--24 برگزاری بخش رسانه ای جشنواره فرهنگ اقوام که هرسال گلستان میزبان این رخداد بزرگ فرهنگی کشور است وبه برکت مجاهدت مسولین استان بویژه مدیرکل ومسولین میراث فرهنگی استان اکنون به یک درخت تناور وسایه گستر شده است(صرفا مطالب مرتبط با فرهنگ واداب ورسوم اقوام وموضوعات وحدت افرین و..))
25-استدعا داریم دستور فرمائید بخش های مختلف وزارت از بخش حمایت اداره کل مطبوعات وخبرگزاریهای داخلی تا نشرآوران وتعاونی مطبوعات وبخش های مربوط به آموزش و.....یک گزارش مبسوط واجمالی در مورد استان گلستان در قیاس با سایر استان ها خدمتتان ارائه نمایند(حتی بدون لحاظ کردن پارامترهایی چون استان مرزی ؛کمترتوسعه یافته,عدم استقرار صنایع بزرگ با محوریت توسعه کشاورزی و...)ما در مقایسه با میانگین کشوری وضعیت مطلوبی نداریم مثلا در یارانه ها در یک آمار سرانگشتی سهم هریک از نشریات استان حدود دوسه میلیون تومان می شود ودر میانگین کشوری وعدد کل یارانه ها مبلغ ناچیزی می باشد
پرواضح است که ما به تنگناهای مالی واداری واینکه برخی از این موارد وپیشنهادات نیاز به همراهی سایر دستگاه ها دارد؛واقف هستیم.اما ازانجا که به توان مدیریتی ومدیریت مشارکت جویانه وتعاملی شما واقف هستیم واز سویی جایگاه وشان شما را در هیئت دولت می دانیم واز سویی چون بنای مان براین است که از انسان های بزرگ کارهای بزرگ بخواهیم،برخی موارد مارالذکر بیان شد. رجا واثق داریم که نتیجه بسیاری از این موضوعات را درآینده نزدیک از زبان مدیر کل محترم فرهنگ وارشاد اسلامی گلستان به نیابت از حضرتعالی خواهیم شنید وطعم آن را خواهیم چشید .انشاالله
محمدآذری مهر مدیر مسول هفته نامه گلستان نو/ پایگاه خبری نیمروز گلستان وهفته نامه مهر نیمروزبه نمایندگی از جمعی از اصحاب مطبوعات ورسانه استان گلستان (09360876222)
تصاویر/آیین گرامیداشت روز خبرنگار در استان گلستان با حضور وزیر ارشاد

آیین گرامیداشت روز خبرنگار و تجلیل از اصحاب رسانه با حضور دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حق شناس استاندار گلستان و فعالان و پیشکسوتان عرصه خبر و اطلاع رسانی استان در گرگان برگزار شد.


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: مهرنیمروز ، نیمروزگلستان؛بنیادنیمروز؛محمدآذری؛پایگاه خبری نیمروزگلستان ،

گزارش تصویری/برگزاری آیین بزرگداشت روز خبرنگار و تجلیل از اصحاب رسانه استان گلستان

گزارش تصویری/برگزاری آیین بزرگداشت روز خبرنگار و تجلیل از اصحاب رسانه استان گلستان


تاریخ انتشار : امروز, 13:41
موضوع نوشته : فرهنگی هنری, اخبار برگزیده, اخبار ویژه

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 162

کد خبر : 1396

آیین بزرگداشت روز خبرنگار و تجلیل از اصحاب رسانه استان گلستان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گرگان برگزار شد.


به گزارش پایگاه خبری نیمروز گلستان به نقل از روابط عمومی و امورفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ، این مراسم امروز پنجشنبه 17 مردادماه 98 با حضور دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دکتر حق شناس استاندار گلستان ، چراغعلی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار ، مهندس ابراهیم کریمی مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان و جمع کثیری از خبرنگاران و فعالان مطبوعات و رسانه های استان در هتل آذین شهرستان گرگان برگزار شد.

دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: شعار و رویکرد این دولت در وزارت فرهنگ و ارشاد این است که که ایران فقط تهران نیست و تلاش داریم تا با حضور در استانها و همراهی با فعالان فرهنگ، هنر و رسانه این شعار را عملی کنیم.

او افزود: در آغاز سال اتفاقی رخ داد و سیل 25 استان کشور را در بر گرفت که این حادثه از استان گلستان آغاز شد و قصد داریم با این حضور یادی کنیم از رنج و سختی*هایی که مردم این استان در آغازین روزهای سال داشتند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: با توجه سهمی که رسانه*های ما و رسانه*های استانی در اطلاع*رسانی و افزایش همکاری و مشارکت در حادثه سیل داشتند امروز آمدیم در استان تا تشکر و قدردانی داشته باشیم.

او بیان داشت: امروز هر فردی با یک گوشی تلفن همراه هوشمند و اینترنت می*تواند در یک لحظه، بدون هزینه یا با کمترین هزینه به منابع زیادی از اطلاعات دست پیدا کند. این اتفاق بر رسانه*های ما اثر گذاشته است و باید به فکر راه حل باشیم.

صالحی خاطرنشان کرد: رسانه*ها به عنوان یک نهاداجتماعی باید بتوانند در توسعه نقش داشته باشند و به کاهش آسیب*های اجتماعی و محیطی کمک کنند؛ به نحوی که حاکمیت و ملت حس کنند یکی از نقش*های قابل توجه رسانه، فعالیت به عنوان یک نهاد فعال اجتماعی است.

وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی با بیان اینکه سرانه درآمد استان گلستان پایین*تر از برخی استان*های دیگر است، گفت: این در حالی است که گفته می*شود تولید موادخام در این استان بسیار زیاد است اما در سهم درآمد سرانه مردم اثر ندارد. در چنین شرایطی رسانه*ها باید سهم خود را برای توسعه استان، جذب سرمایه*گذار و غیره ایفا کنند.

ارائه اینترنت رایگان یکساله به خبرنگاران، افزایش دو برابری یارانه نشریه*ها در استان*های سیل*زده و غیره از دیگر خبرهای وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی برای خبرنگاران بود.

دکتر هادی حق شناس استاندار گلستان نیز در این مراسم با اشاره به سالهای جنگ تحمیلی و نقش نیروهای جهاد در کنار رزمندگان و تاثیرگذاری آنها، اظهار کرد: امروز خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه سنگر سازان بی سنگر هستند چرا که وقتی خبری را منتشر می کنند شخصیت حقیقی آنها تبدیل به شخصیت حقوقی می شود و مخاطراتی متوجه آنان می شود.

او ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، تصریح کرد: خبرنگاران علاوه بر اینکه حلقه واسط بین مسوولان و مردم هستند می توانند نقش بسزایی در تصمیم سازی مدیران داشته باشند.

دکتر حق شناس افزود: سرانه مطالعه در کشور ما پایین است و رسانه ها و مطبوعات می توانند شرایط افزایش سرانه مطالعه را ایجاد نمایند.

او یادآور شد: در حکومت ها فاصله بین مسوولان و مردم توسط احزاب، سندیکاها، صنوف و خبرنگاران پر می شود که در جامعه ما بخش بالایی از این بار بر دوش خبرنگاران است.

استاندار گلستان با تاکید بر همراهی همیشگی خبرنگاران خاطر نشان کرد: خبرنگاران می توانند یکی از مبانی قدرتمند در توسعه پایدار و به معنای واقعی رکن چهارم دموکراسی باشند.

او ۱۷ مرداد را آغاز سال مطبوعاتی دانست و افزود: امیدوارم در سال آینده و در چنین روزی با تلاش همه شاهد مرتفع شدن بخش قابل توجهی از مشکلات رسانه ها و خبرنگاران باشیم.

انتهای پیام/مطالب مشابه مطلب فوق
بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.

یادش بخیر این صحنه های توتن سواری در دریاچه مقدس هامون


سیستونی مشمه وه جز خودخا کسِِِ ره نداره/دس خه ب


تصاویر/آیین گرامیداشت روز خبرنگار در استان گلستان با حضور وزیر ارشاد/حضور نیمروزگلستان درتجلیل شوندگان

تصاویر/آیین گرامیداشت روز خبرنگار در استان گلستان با حضور وزیر ارشاد


تاریخ انتشار : دیروز, 20:34
موضوع نوشته : اخبار, فرهنگی هنری, اخبار برگزیده, عکس

نویسنده : rahmat

تعداد بازدید : 211

کد خبر : 1390

آیین گرامیداشت روز خبرنگار و تجلیل از اصحاب رسانه با حضور دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حق شناس استاندار گلستان و فعالان و پیشکسوتان عرصه خبر و اطلاع رسانی استان در گرگان برگزار شد.

انتهای پیام/
عکاس:رحمت گلستانی
مطالب مشابه مطلب فوق


یادش بخیر این صحنه های توتن سواری در دریاچه مقدس هامون


سیستونی مشمه وه جز خودخا کسِِِ ره نداره/دس خه بل در دس مه نو بگک یا علی


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: پایگاه خبری نیمروزگلستان ، هفته نامه گلستان نو ، هفته نامه مهرنیمروز؛نیمروزگلستان؛بنیادنیمروز ، محمدآذری ، آذری مهر ،

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

 خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر

 

خانه فرهنگ خانواده با مشارکت بنیادنیمروز درگرگان افتتاح شد/تصاویر


محمد آذری مدیر بنیاد نیمروز سیستانی ها در مراسم افتتاح دفتربنیادنیمروزدرگنبدمطرح کرد: دشمن امروز مولفه های قدرت مامثل وحدت را نشانه گرفته است, ماباید این مولفه های را تقویت کنیم.

محمد آذری مدیر بنیاد نیمروز سیستانی ها در مراسم افتتاح دفتربنیادنیمروزدرگنبدمطرح کرد: دشمن امروز مولفه های قدرت مامثل وحدت را نشانه گرفته است, ماباید این مولفه های را تقویت کنیم.

 

مدیر بنیادنیمروزبا اشاره به دستاوردهای نظام خاطر نشان کرد:جوانان ما وضعیت گذشته پدرانشان را از بزرگترها بپرسند وتاریخ را مطالعه کنند.درست است که برخی تنگناهای معیشتی فراروی ماست که انهم بخش بزرگی ازآن به دلیل لجاجت وعناد نظام سلطه باماست ولی درمجموع ما در شرایطی قرار داریم که آرزوی نیاکانمان بوده است
محمدآذری ضمن تبریک ایام الله دهه فجر افزود:در چهل سالگی انقلاب شعرهای دشمن به سمت کمونیستی شدن سوق پیداکرده ودشمن مولفه های قدرت ما را نشانه گرفته است واین برای همگی ما یک هشدار است که ما نیز این مولفه های قدرت خود را تقویت کنیم
مدیر مسول روزنامه گلستان نو با اشاره به زندگی مسالمت آمیز اقوام در گلستان وذکر مثال هایی گفت: ما در نگارستان ایران زمین افتخار می کنیم به همسایگی با اقوام عزیزدیگر واز همسایگانی که درکنارشان رشد کردیم وبه بالندگی رسیدیم ممنون هستیم وامروز امده ایم که برای ساختن بهتر استان کنارشان باشیم واز تمام ظرفیت خود برای توسعه متوازن استان بهره خواهیم گرفت
مدیر بنیادنیمروز با اشاره به جایگاه شهرستان گنبد خاطر نشان کرد:اکنون که به همت مسولین گنبد حرکت شتابانی به سمت توسعه دارد ما نیز باید دست دردست هم به توسعه شهرکمک کنیم.وی تاکید کرد ظرفیت بزرگان ومعتمدین وفرهیختگان سیستانی ومدیران بنیادنیمروز درخدمت مسولین دلسوز است وما باید باهم این شهر را بسازیم برای اینده فرزندانمان که بهتر ازما زندگی کنند
محمدآذری با اشاره به حضور چشمگیر مردم ومسولین وبزرگان ومعتمدین در مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی بنیادنیمروز گفت:این حضور مسولیت ما را سنگین تر می کند تا برای همدلی واتحاد اقوام بیشتر تلاش کنیم ما به دنبال حفظ فرهنگ واداب ورسوم خود هستیم ولی هیچ ادعایی نداریم وهرکسی ادعای برتری طلبی داشته باشد ازما نیست ما برای اینکه اقوام دیگر,رسانه ها,فعالان فرهنگی اجتماعی و..بدانند چگونه از قوم مان کسب اطلاعات کنند ودرباره زندگی واداب ورسوم مان فیلم بسازند ومقاله بنویسند ویا اینکه فرزندانمان دراینده ما را محکوم نکنند که چرا برای حفظ بازیهای سنتی وموسیقی وصنایع دستی و..تلاش نکردید این تشکل را تاسیس کردیم ودست یاری به سوی همگی دراز می کنیم
مدیر بنیادنیمروز از شهردار وشورای شهر گنبد وفرماندار ومعاون سیاسی ایشان بابت دراختیارگذاشتن این شرایط قدردانی کردند وی همچنین خاطر نشان کرد:بایدتشکرکنم از ادارت کل میراث فرهنگی؛ فرهنگ وارشاداسلامی؛فرماندارومعاونین فرمانداری گنبد؛بخشدارمرکزی گنبد؛شوراهای اسلامی و دهیاران بخش_مرکزی گنبد, شهردار وشورای شهرگنبد,آزادشهرو..؛ مجمع ازدواج آزادشهر؛فرماندارومعاونین فرمانداری گرگان وآزادشهر؛ سازمان_فرهنگی ورزشی گرگان؛فرماندار رامیان؛سازمان حمل ونقل شهرداری گرگان مهندس سالاری؛وخیرین عزیزچون حاج اقای ابراهیمی(صباح) حاج رسول گرگیج ,حاج محمدشهرکی,دکترمهماندوست,خانم آبشناس وعزیزانی که در شکل گیری واستمرار بنیادنیمروز نقش داشتند همچنین سپاس ویژه از روح بلند امام(ره) ورهبری های مقام عظمای ولایت,روح بلند شهدا وخانواده معظم شهدا وبزرگان استان از جمله آیت الله نورمفیدی منادی وحدت اقوام وتمام عزیزانی که امنیت خودرا مدیون ایشان هستیم
وی افزود: بنیاد نیمروز سیستانی ها بعنوان یک تشکل مردم نهاد در سال1389 با همت جمعی از فرهیختگان سیستانی و کمک اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلستان و اداره کل تعاون به صورت یک شرکت تعاونی فرهنگی ورزشی صنایع دستی و گردشگری به ثبت رسید. 
این فرهیخته سیستانی در ادامه گفت: اکنون با برخی تغییرات و پیشرفت هایی که حاصل شده است در کنار سایر اقوام  از حضور در جشنواره های مختلف استانی و کشوری برنامه های زنده و تولیدی شبکه های مختلف صدا و سیما, همکاری با ادارات کل, فرمانداری ها و بخشداری ها و. .یکی از تشکل های مردم نهاد گلستان است که اولویت اولش وحدت و همدلی اقوام از طریق آشناتر شدن با فرهنگ و آداب و رسوم یکدیگر وسپردن امور به افراد میانه رو در درون قومیت می باشد .

محمد آذری مدیر بنیاد نیمروز سیستانی ها در مراسم افتتاح دفتربنیادنیمروزدرگنبدمطرح کرد: دشمن امروز مولفه های قدرت مامثل وحدت را نشانه گرفته است, ماباید این مولفه های را تقویت کنیم.

 

محمد آذری مدیر بنیاد نیمروز سیستانی ها در مراسم افتتاح دفتربنیادنیمروزدرگنبدمطرح کرد: دشمن امروز مولفه های قدرت مامثل وحدت را نشانه گرفته است, ماباید این مولفه های را تقویت کنیم.

 

آذری اضافه کرد:بنیاد نیمروز علاوه بر انجمن ادبی بنیاد نیمروز که زیر مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد, تیم های ورزشی در بازیهای بومی و محلی در تعامل با ورزش و جوانان؛ بوم گردی و شرکت در نوروزگاه ها در تعامل با میراث فرهنگی و داشتن نشریه و پایگاه خبری, مرکز تخصصی صنایع دستی و...حرف نخست را در امور فرهنگی هنری سیستانی های شمال کشور می زند و معتمدین  و بزرگان سیستانی از هیات امنای حسینیه سیستانی ها تا فرهیختگان و فعالان اجتماعی سیاسی سیستانی این تشکل را حمایت می کنند و مدیران بنیاد نیمروز نیز همواره هماهنگ با این بزرگان قدم بر می دارند و حضور افرادی از گرایش های مختلف و شهرستان های گوناگون استان در افتتاح دفتر نمایندگی بنیاد نیمروز در شهرستان گنبد از همین منظر قابل ارزیابی هست.
عبدالقدیر کریمی مطرح کرد؛
معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس گفت:جشنواره اقوام با استقبال خوبی در حوزه شهرستان مواجه شد که حتی بهتر از مرکز استان با شکوه تر و با عظمت تر برگزار شد و بنیاد نیمروز در ایجاد نشاط سهم بسزایی داشت.
معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس در مراسم افتتاح دفتر بنیاد فرهنگی و هنری نیمروز در گنبدکاووس عنوان کرد:ستاد برگزاری برنامه ها ی دهه فجر نزدیک به 500 برنامه فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و اقتصادی در حوزه شهرستان برنامه ریزی، تدوین و اجرا کرده است.
عبدالقدیر کریمی افزود:فعالیت بنیاد نیمروز طی سال های گذشته در حوزه کشوری ، استانی و شهرستانی انصافا در معادلات فرهنگی ، هنری و اجتماعی شهرستان فوق العاده تاثیر گذار بوده است.
وی در ادامه گفت:بارها شاهد فعالیت و هنرنمایی هنرمندان این بنیاد بودم که کنار هم شاخصی از نماد همبستگی بین اقوام را با ادبیات سیستانی با ظرافت و ملاحظات و با هدف شادی و نشاط اجتماعی به نمایش گذاشتند و از هیچ تلاشی فروگذار نکردند ، به ویژه اوج هنرنمایی آنها در جشنواره اقوام بود.
کریمی با اشاره به  اینکه گنبدکاووس برای دومین بار میزبان جشنواره اقوام بود اضافه کرد: این مراسم با استقبال خوبی در حوزه شهرستان مواجه شد که حتی بهتر از مرکز استان با شکوه تر و با عظمت تر برگزار شد و بنیاد نیمروز در ایجاد نشاط سهم بسزایی داشت.


عبدالقدیر کریمی معاون استاندارمطرح کرد؛
معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس گفت:جشنواره اقوام با استقبال خوبی در حوزه شهرستان مواجه شد که حتی بهتر از مرکز استان با شکوه تر و با عظمت تر برگزار شد و بنیاد نیمروز در ایجاد نشاط سهم بسزایی داشت.
معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس در مراسم افتتاح دفتر بنیاد فرهنگی و هنری نیمروز در گنبدکاووس عنوان کرد:ستاد برگزاری برنامه ها ی دهه فجر نزدیک به 500 برنامه فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و اقتصادی در حوزه شهرستان برنامه ریزی، تدوین و اجرا کرده است.
عبدالقدیر کریمی افزود:فعالیت بنیاد نیمروز طی سال های گذشته در حوزه کشوری ، استانی و شهرستانی انصافا در معادلات فرهنگی ، هنری و اجتماعی شهرستان فوق العاده تاثیر گذار بوده است.
وی در ادامه گفت:بارها شاهد فعالیت و هنرنمایی هنرمندان این بنیاد بودم که کنار هم شاخصی از نماد همبستگی بین اقوام را با ادبیات سیستانی با ظرافت و ملاحظات و با هدف شادی و نشاط اجتماعی به نمایش گذاشتند و از هیچ تلاشی فروگذار نکردند ، به ویژه اوج هنرنمایی آنها در جشنواره اقوام بود.
کریمی با اشاره به  اینکه گنبدکاووس برای دومین بار میزبان جشنواره اقوام بود اضافه کرد: این مراسم با استقبال خوبی در حوزه شهرستان مواجه شد که حتی بهتر از مرکز استان با شکوه تر و با عظمت تر برگزار شد و بنیاد نیمروز در ایجاد نشاط سهم بسزایی داشت.
محمد آذری مدیر بنیاد نیمروز سیستانی ها در این مراسم افتتاح مطرح کرد: دشمن امروز مولفه های قدرت مامثل وحدت را نشانه گرفته است, ماباید این مولفه های را تقویت کنیم.
وی افزود: بنیاد نیمروز سیستانی ها بعنوان یک تشکل مردم نهاد در سال1389 با همت جمعی از فرهیختگان سیستانی و کمک اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلستان و اداره کل تعاون به صورت یک شرکت تعاونی فرهنگی ورزشی صنایع دستی و گردشگری به ثبت رسید. 
این فرهیخته سیستانی در ادامه گفت: اکنون با برخی تغییرات و پیشرفت هایی که حاصل شده است در کنار سایر اقوام  از حضور در جشنواره های مختلف استانی و کشوری برنامه های زنده و تولیدی شبکه های مختلف صدا و سیما, همکاری با ادارات کل, فرمانداری ها و بخشداری ها و. .یکی از تشکل های مردم نهاد گلستان است که اولویت اولش وحدت و همدلی اقوام از طریق آشناتر شدن با فرهنگ و آداب و رسوم یکدیگر وسپردن امور به افراد میانه رو در درون قومیت می باشد .
آذری اضافه کرد:بنیاد نیمروز علاوه بر انجمن ادبی بنیاد نیمروز که زیر مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد, تیم های ورزشی در بازیهای بومی و محلی در تعامل با ورزش و جوانان؛ بوم گردی و شرکت در نوروزگاه ها در تعامل با میراث فرهنگی و داشتن نشریه و پایگاه خبری, مرکز تخصصی صنایع دستی و...حرف نخست را در امور فرهنگی هنری سیستانی های شمال کشور می زند و معتمدین  و بزرگان سیستانی از هیات امنای حسینیه سیستانی ها تا فرهیختگان و فعالان اجتماعی سیاسی سیستانی این تشکل را حمایت می کنند و مدیران بنیاد نیمروز نیز همواره هماهنگ با این بزرگان قدم بر می دارند و حضور افرادی از گرایش های مختلف و شهرستان های گوناگون استان در افتتاح دفتر نمایندگی بنیاد نیمروز در شهرستان گنبد از همین منظر قابل ارزیابی هست.


دفترنمایندگی بنیادنیمروزسیستانیها(زابلی وبلوچ) در شهرستان گنبدکاووس افتتاح شدافتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

درپی حمایت های مسولین استان وشهرستان وباحضور معاون استاندار وفرماندارویژه گنبد ومعاون سیاسی امنیتی؛شهردار واعضای شورای شهر گنبدکاووس,روسای ادارت ونهادها,معتمدین وبزرگان سیستانی ازجمله هیات امنای حسینیه سیستانیهای گرگان وگنبد,فعالان سیاسی اجتماعی استان؛اعضای شورای شهر وروستاهای استان؛رئیس روابط عمومی وامور بین الملل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری گلستان ومدیران بنیادنیمروز در سطح استان؛ذفتر بنیادنیمروز در گنبد کاووس افتتاح شد

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 

افتتاح بنیادنیمروزسیستانیها در گنبد/بنیادنیمروزسیستانیها درگنبدافتتاح شد(به زبان تصویر)

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: نمایندگی بنیادنیمروز ، دفتر بنیادنیمروزسیستانیها درگنبد ،

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

جشنواره بورک نیمروز ؛ جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیهاجشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

بنیادنیمروزسیستانیهابعنوان خانه فرهنگ وهنرسیستانیها در راستای حفظ واشاعه فرهنگ وآداب ورسوم سیستانیها در خارج از حوزه سیستان کهن ودر بین سیستانیهای گلستان وسیستانیهای مازندران ؛سیستانی های خراسان وسیستانیهای شمال کشور و..هرچندوقت یکبار اقدام به برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی ورزشی و..می نماید این بار به مناسبت14دی جشن سیر یا سورسیر جشنواره بورک پزان را برگزار نمود این جشنواره بورک نیمروز از این جهت برگزار شد که سیستانیها از دوران کهن به سیر وسبزی وگیاه خواری اهمیت می داده اند ودر غذاهای روزمره خود از این سیر وسبزی استفاده می کردند

عکس جشنواره بورک پزان, عکس جشنواره بورک نیمروز

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان بنیادنیمروزسیستانیها

 


جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان نیمروز/بنیادنیمروزسیستانیها برگزارمی کند

جشنواره بورک نیمروز؛جشنواره بورک پزان نیمروز/بنیادنیمروزسیستانیها برگزارمی کند

 

"جشنواره بورک نیمروز"یاجشن بورک پزان به مناسبت مراسم جشن "سیروسبزی" ایرانیان کهن

 

بنیادنیمروزسیستانیها که یکی از اهدافش حفظ وگسترش فرهنگ وآداب ورسوم نیک نیاکانمان می باشد در مناسبت های مختلف با همت وپشتکار اعضا ومدیران خود ؛همچنین همراهی بزرگان ,معتمدین؛فارغ التحصیلان وفرهیختگان سیستانی وهمراهی وپشتیبانی مسولین عزیزبرنامه های فرهنگی اجتماعی ویژه ای ارائه نموده است.در مقاله ای که به قلم محمدآذری محقق فرهنگ عامه اقوام به مناسبت شب چله وآداب ورسوم سیستانیها در شب یلدا مطالعه کردیم (درپایگاه خبری نیمروزگلستانwww.nimroozgolestan.ir)متوجه شدیم که بعد از انتخاب وتغییر"گرینویچ"به جای نیمروز توسط نظام سلطه بعنوان ساعت ونصف النهار مبدا(میانگاه جهان)؛در خصوص یلدا وکریسمس هم چنین دسیسه و ترفندی شکل گرفته است.بخصوص وقتی در این مطلب متوجه شدیم که به روایت بیرونی مبداء  سالشماری در تقویم کهن سیستانی اول زمستان بوده است. جالب اینجاست که نام نخستین ماه آنان نیز کریست بوده است. به روایت بیرونی در آثار الباقیه منظور از میلاد  تولد مهر یا خورشید است. نامگذاری نخستین ماه زمستان و سال نو به نام دی به معنای دادار یا خداوند از همان باور میترائیستی سرچشمه میگیرد.در همین مسیردرمرکز مطالعات اجتماعی بنیادنیمروز واندیشکده فرهنگیان بنیادنیمروز عهدبستیم که تا بخش های دیگری از فرهنگ کهن ایران زمین را غربی ها با شکل وشمایل جدیدوتحریف نشده به خورد خودمان نداده اند؛ما دست به کارشویم وروی این موارد کار کنیم وچون هنوز در دی ماه هستیم واز شب یلدا فاصله نگرفته ایم بهترین موضوع بحث جشن سیر ویا"سیرسور"در بین ایرانیان بود که نیاکان ما در این روز از چربی دست شسته وبه گیاه خواری وخوردن سبزی بخصوص سیر می پرداختند وغذاهایی که حاوی سیر وسبزی بوده است را تناول می کرده اند. ایرانیان باستان روز چهاردهم هر ماه را گوش می نامیدند .جشن سیرسور در چهاردهم دی هر سال برگزار می شد . در این روز اتفاقات بدی نظیر كشته شدن جمشید و غلبه دیوان بر انسان ها به وقوع پیوست . ایرانیان سیر را مظهر رفع بلا و مشقت می دانستند و برای رفع بلا در خوراك هاشان از سیر استفاده می كردند . به همین منظور در روز چهاردهم دی برای رفع شر و بدی جشن سیرسور را برگزار می كردند و در آن غذاهای متنوعی از سیر آماده و میل می نمودند .در این روز سیر و سبزی را باگوشت پخته میخوردند  همچنین این روز، روز غلبه دیوها بر جمشیدشاه و کشته شدن وی در روایت‌های ایرانی است که در شاهنامه فردوسی هم آمده است. گفته می‌شود پدیده گوشت‌خواری پس از جمشید رواج پیدا کرد.

در «زین الاخبار» نیز در این‌باره آمده است: «سنت بر آن بود که در این روز از خوردن چربی خودداری کنند...»

در برهان قاطع نیز می‌خوانیم: «...در این روز فارسیان عید کنند و جشن سازند و در این روز گوشت و سیر که برادر پیاز است خورند و گویند که خوردن آن ایمن بودن از مس و جن است و نیک است در این روز فرزند به مکتب دادن پیشه و صنعت آموختن». از سویی در سیستان یک نوع سبزی بسیار خوشمزه بنام "سوزی " هست که با ان یک نوع نان بنام "بورک" می پزند که بی نهایت خوشمزه هست.البته بورک در بین سایر اقوام ازجمله ترک ها وترکمن ها نیز رایج است اما یک تفاوت اساسی بین بورک سیستانی با دیگر بورک ها وجود دارد که "بورک سیستانی"محتوی سبزی می باشد.اینکه نیاکان ما ازگذشته های دور به گیاه خواری توجه داشته اندقابل توجه وعبرت اموز است واین برای فرزندانمان نیز باید به یادگاربماند پیشنهاد دادیم که "جشنواره بورک پزان" ویا "جشنواره بورک نیمروز" را پایه گذاری کنیم ودر هفته دوم دی ماه هرسال این رسم کهن را زنده نگهداریم.

فلذا هریک ازشما عزیزان می توانید با پخت وتهیه بورک از مراحل مختلف آن گزارش مکتوب وعکس تهیه نموده ویا از بورک های زیبایتان عکس وفیلم کوتاه تهیه فرموده وبه یکی از شیوه های زیر برایمان ارسال فرمائید به پنج نفر برتر جوایز نفیسی اهدا خواهدشد

ایمیلnimruz1@gmail.com یا ایدی وکاربری @nimroozonline ویاگروه تلگرامی  http://t.me/joinchat/BjR-rDu1_cvXv54o7ML43Q

عکس های دیگران ونتیجه مسابقه وسایر موارد را درکانال"بنیادنیمروز"به نشانی زیر می توانید مشاهده کنیدt.me/sistanihagolestan همچنین تلفن های 09360876222—0911371921—09111768779---09118002763درتماس باشید((بنیادنیمروزسیستانیها))


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: جشنواره بورک نیمروز ، جشنواره بورک پزان؛جشنواره بورک ، جشنواره بورک سیستانیهای گلستان؛بورک ،

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانی های گلستان در دوازدهمین جشنواره فرهنگ اقوام؛سیستانیهای گرگان؛سیستانیهای گنبد؛سیستانیهای آزادشهر و...به همراه بنیادنیمروزسیستانی ها بخشی از آداب وروسوم سنتی سیستانیها را در جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام به اجرا گذاشتند.دهیاران وشوراهای اسلامی بخش مرکزی گنبد وروستاهای فوجرد وهاشم اباد وامیراباد گرگان که به صورت خودجوش کنار بنیادنیمروز ومدیران بنیادنیمروزسیستانی ها قرار گرفتند که بخشی ازاین تلاش ها را در تصاویر می بینید

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر

 

ارسال این مطلب به دوستان


بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

سیستانی های گلستان وبنیادنیمروزسیستانی ها درکنار دهیاران وشوراهای اسلامی بخش مرکزی گنبد در دوازدهیم جشنواره فرهنگ اقوامبنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصویر/سیستانی های گلستان در جشنواره فرهنگ اقوام

 

 

دوازدهمین جشنواره فرهنگ اقوام در گرگان و دومین جشنواره فرهنگ اقوام درگنبدکاووس برگزار شد واقوام ایرانی هرانچه از موسیقی وغذای سنتی تا صنایع دستی وبازیهای سنتی داشتند را به نمایش گذاشتند.بنیادنیمروزسیستای ها نیز به نیابت از سیستانی ها بخصوص سیستای های گلستان وسیستانی های مازندران ودریک کلام به نیابت از سیستانیها در این جشنواره همانند سالیان گذشته حضوری پررنگ داشت.در گرگان غرفه وسیاه چادر یا همان پلاس سیستانی وخانه شنگی سیستانی ودر گنبد نیز خانه گمذی وپلاس وخانه شنگی وبه همت دهیاران وشوراهای اسلامی بخش مرکزی گنبد گاوس توانست فرهنگ وآداب ورسوم سیستانی های گلستان را به هموطنان معرفی نماید از اجرای مراسم سرتراشک وحنابندان وکشتی کچ گردان وشاهنامه خوانی تا چوب بازی وسه چاپی و...که مورد استقبال هموطنان قرار گرفت وبرخی از از این تلاش ها به زبان تصویر از نظرتان خواهد گذشت


دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

چوب بازی؛ دوچوبه؛ سه چاپی؛رقص شمشی یا همان چاپ شمشیر وشاهنامه خوانی در کنار بازیهای سنتی سیستانی ازجمله مواردی بود که توسط بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام اجرا گردیدسیستانیهای گلستان به همت جوانان وحمایت بزرگان ومعتمدین خود در شهرها وروستاهای مختلف واجرای بنیادنیمروزسیستانی ها توانست فرهنگ وآداب ورسوم سیستانی را به معرض تماشای هموطنان خویش قراردهد که گوشه ای ازآن به زبان تصاویر پیوست می باشد

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 

دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام

 


شب چله سیستانیها؛استعمارغرب حتی به شب چله هم رحم نکرد/گرینویچ بجای"نیمروز"؛ارتباط کریسمس با شب چله ,یلداو کریست؟؟!!

شب چله سیستانیها؛استعمارغرب حتی به شب چله هم رحم نکرد/گرینویچ بجای

 

استعمارغرب حتی به شب چله هم رحم نکرد/گرینویچ بجای"نیمروز"؛ارتباط کریسمس با شب چله ,یلداو کریست؟؟!!

 

در باب شب یلدا وآداب ورسوم آن مطالب بیشماری خوانده اید من می خواهم برایتان یک موضوع تامل برانگیز را بگویم تا بیشتر به نقشه های فرهنگی استعمارفکر کنیم وبدانیم که استعمار پیرانگلیس واستعمار نویعنی امریکا چگونه رسوم خودمان را با کمی بزک وآرایش وتحریف با قدرت رسانه ای به خورد جهانیا ن ازجمله خودمان ولی بنام فرهنگ غرب می دهند.در سالهای دور وقتی به دنبال تشکیل "بنیادنیمروزسیستانیها"بودم متوجه شدم که "نیمروز"صرفا به معنای وسط روز نبوده است بلکه در اصل نیمروز به معنای میانگاه جهان باستان بوده است.))در توضیح بیشتر این پدیده باید گفت که مردمان باستان همواره برای اندازه‌گیری‌های تقویمی و جغرافیایی، همانند امروزه به یک نصف‌النهار مبدأ نیاز داشته‌اند که که معمولاً آنرا با میانگاه جهان، یعنی میانه همه سرزمین‌های مسکونی شناخته شده، تطبیق می‌داده‌اند. این تطبیق گاهی با ناحیه «اوجین» در هند (پاکستان امروزی)، گاه با شهر بابل در بین‌النهرین و گاهی، آنگونه که استاد پرویز اذکایی نقل کرده است (مجله فرهنگ، پاییز ۱۳۶۷، ص ۱۲۵) با نصف‌النهاری که از قلعه «استوناوند» در شمال گرمسار می‌گذشته، برابری می‌کرده است. نصف‌النهار یاد‌شده اخیر، تقریباً معادل است با نصف‌النهاری که امروزه با طول جغرافیایی ۵/۵۲ درجه شرقی مبدأ رسمی کشور شناخته می‌شود. (در تداول عموم، به اشتباه تصور بر این است که نصف‌النهار مبدأ از شهر تهران می‌گذرد).انتخاب سیستان بعنوان میانگاه جهان، علاوه بر اینکه نشانه دستیابی به دانش لازم بوده است؛ نشان‌دهنده این واقعیت است که ظاهراَ اندازه‌گیری‌های جغرافیایی و تقویمی حتی در آن زمان نیز جنبه بین‌المللی بخود گرفته بوده‌اند و لازم بوده است تا ناحیه‌ای به عنوان مبدأ انتخاب شود تا مورد پذیرش مردمان دیگر کشورها قرار گیرد.سرزمین نیمروز (سیستان/ زَرَنگ/ زاولستان) با نجوم و بویژه با گاهشماری‌های ایرانی پیوندی عمیق و دیرینه دارد. نام‌های گوناگون این سرزمین از کارکردهای نجومی آن برخاسته است. نامواژه «زاول/ زابل» با رسیدن خورشید به سمت‌الرأس و اندازه‌گیری آن به عنوان مبدأ شبانروز در پیوند بوده و بعدها واژه «مِزوَله» به معنای «شاخص خورشیدی» از همان ریشه برگرفته شده است. نامواژه «زرنگ» (در فارسی باستان هخامنشی «زَرَکَه») ظاهراً با «درنگ» و «زمان» مرتبط است و از همه مهمتر نامواژه «نیمروز» از این باور و آگاهی کهن سرچشمه می‌گیرد که خط «نیمروزان» یا نصف‌النهار مبدأ از این ناحیه عبور می‌کند.اما یکی از جالب‌ترین و شگفت‌انگیز‌ترین نقاطی که مردمان باستان به عنوان میانگاه جهان، انتخاب کرده‌اند؛ سرزمین سیستان یا نیمروز بوده است. آگاهی‌های علمی امروزی نیز به ما ثابت کرده است که براستی نیمروز در میانگاه نیمکره شرقی واقع شده است و فاصله آن تا جزایر «کوریل» در اقیانوس آرام (آخرین ناحیه مسکونی شرقی) به اندازه ۹۰ درجه و فاصله آن از غرب تا جزایر «آزور» در اقیانوس اطلس (آخرین ناحیه مسکونی غربی) نیز به اندازه ۹۰ درجه است. به عبارت دیگر هنگامی که خورشید در سیستان به میانگاه آسمان می‌رسد؛ در شرق جهان، خورشید در حال غروب و در غرب جهان در حال طلوع است. به دیگر سخن هنگامی که سراسر جهان در روشنایی روز بسر می‌برد؛ در سیستان هنگام ظهر یا «نیمروز» است. انتخاب این سرزمین به اندازه‌ای بر بنیادهای دقیق علمی استوار بوده است که براستی امروزه از شیوه‌های این اندازه‌گیری دقیق اطلاعی در دست نیست. ظاهراً به نظر می‌آید که با توجه به گستردگی بسیار زیاد این ناحیه ۱۸۰ درجه‌ای، اندازه‌گیری‌ها نه با شیوه‌های ژئودزی و زمین‌پیمایی، بلکه با محاسبات ناشناخته نجومی انجام می‌شده است.از واژه «نیمروز/ نیمروزان» بعدها عبارت عربی «نصف‌النهار» ساخته شد که عیناً ترجمان همان واژه است. اما در دو سده گذشته و همزمان با کم‌توجهی ما به سنت‌های دانش و فرهنگ گذشته، کارکرد سیستان به عنوان مبدأ نصف‌النهار جهانی، تغییر یافته و این مبدأ یکبار به شهر پاریس و بار دیگر به گرینویچ انگلستان برده شد.منابع کهنی که نیمروز را به عنوان میانگاه جهان یاد کرده‌اند، متعدد هستند که در اینجا به چند نمونه آن اکتفا می‌شود. نخست کتاب تاریخ سیستان از سده پنجم هجری که در آن آمده است: «اما حکمای عالم جهان را بخشش کردند بر برآمدن و فرو شدن خورشید به نیمروز. و حد آن چنان باشد که از سوی مشرق، از آنجا که خورشید به کوتاه‌ترین روزی برآید و از سوی مغرب، از آنجا که به بلندترین روزی فرو شود و این علم به حساب معلوم گردد» (تاریخ سیستان، تصحیح محمدتقی بهار، ص ۶۶؛ تاریخ سیستان، ویرایش جعفر مدرس صادقی، ص ۱۰).

منبع دیگر، کتاب احیاء‌الملوک از سده یازدهم هجری است که در آن از جمله علت‌های نامگذاری نیمروز چنین آورده که: «ابوالفرج بغدادی گوید حکما جهان را به دو بخش کرده‌اند از طلوع آفتاب تا غروب، این بقعه را نیمه یافتند» (ملک‌شاه حسین، ص ۱۷). در این عبارت، بخصوص یادکرد از «بقعه» که می‌تواند دلالت بر وجود بنا یا سازه‌ای خورشیدی- تقویمی کند، قابل توجه است.

وقتی به این منابع به دقت نگاه کنیم می بینیم که با چه زیرکی وپررویی خط گرینویچ را جایگزین نیمروز کردند وگرنه امروز تمام شبکه های خبری دنیا درکنار ساعت محلی خود باید می گفتند ساعت جهانی به وقت سیستان(نیمروز)...ولی حیف...در همین گیروداروجدل باخودم بودم که در کنار نوشتن مقاله ای درخصوص آداب ورسوم سیستانیها در شب چله ویلدا دربین نیمروزنشین ها به موضوعی برخورد کردم که در کتاب ابوریحان بیرونی درمورد نامگذاری ماههای ایرانی اشاره به این شده بود که مهندس ابوسعید سجزی که قرن ها قبل ازگالیله اعتقاد به کروی بودن وگردش زمین داشت؛آغاز ماه های سیستان را از "کریست "شروع کرده است واز قضا درآن گاهشمار"دی" می باشد وباخودفکر کردم چه ارتباطی بین"کریسمس"به معنای میلاد مسیح وشب چله ویلدای ما وجود دارد؟ایا این یک امری اتفاقی هست ویا اینکه مثل گرینویچ ونیمروز وآن موضوع سوال برانگیز؛اینبار نیز یک شیطنتی وجود دارد.بنابراین گفتم مثل موضوع نیمروز با استفاده از منابع موجود ومقاله های علمی بزرگان واساتید بدون دخل وتصرف مواردی را نقل کنم وقضاوت را به شما مخاطبین عزیزواگذار کنم..

بسیاری از باورمندان به کیش های مختلف نیز به شب چله مفهومی دینی دادند. در آیین میترا (و بعدها با نام کیش مهر)، نخستین روز زمستان به نام «خوره روز» (خورشید روز)، روز تولد مهر و نخستین روز سال نو بشمار می‌آمده است و امروزه کارکرد خود را در تقویم میلادی که ادامه گاهشماری میترایی است و حدود چهارصد سال پس از مبدأ میلادی به وجود آمده؛ ادامه می‌دهد. فرقه‌های گوناگون عیسوی، با تفاوت‌هایی، زادروز مسیح را در یکی از روزهای نزدیک به انقلاب زمستانی می‌دانند و همچنین جشن سال نو و کریسمس را همچون تقویم کهن سیستانی در همین هنگام برگزار می‌کنند.

به روایت بیرونی، مبدأ سالشماری تقویم کهن سیستانی از آغاز زمستان بوده و جالب اینکه نام نخستین ماه سال آنان نیز «کریست» بوده است. منسوب داشتن میلاد به میلاد مسیح، به قرون متأخرتر باز می‌گردد و پیش از آن، آنگونه که ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه نقل کرده است، منظور از میلاد، میلاد مهر یا خورشید است. نامگذاری نخستین ماه زمستان و سال نو با نام «دی» به معنای دادار/خداوند از همان باورهای میترایی سرچشمه می‌گیرد.نخستین روز زمستان در نزد خرمدینان پیرو مزدک سخت گرامی و بزرگ دانسته می‌شد و از آن با نام «خرم روز» یاد می‌کرده و آیین‌هایی ویژه داشته‌اند. این مراسم و نیز سالشماری آغاز زمستانی هنوز در میان برخی اقوام دیده می‌شود که نمونه آن تقویم محلی پامیر و بدخشان (در شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان) است. همچنین در تقویم کهن ارمنیان نیز از نخستین ماه سال نو با نام «ناواسارد» یاد شده است که با واژه اوستایی «نوسرذه» به معنای «سال نو» در پیوند است.شب نخستین روز دی ماه، شب یلدا است ، یعنی آخرین شب پاییز، نخستین شب زمستان، پایان قوس، آغاز جدی و درازترین شب سال. واژه یلدا سریانی و به معنی ولادت است. ولادت خورشید (مهر، میترا) و رومیان آن را «ناتالیس انویكتوس» یعنی روز «تولد مهر شكست ناپذیر» نامند.زایش خورشید و آغاز دی را، آیین ها و فرهنگ های بسیاری از سرزمین های كهن آغاز سال قرار دادند، به شگون روزی كه خورشید از چنگ شب های اهریمنی نجات می در لغت نامه دهخدا درباره این سنت كهن چنین آمده است

«یلدا لغت سریانی است به معنی میلاد عربی» و چون شب یلدا را با میلاد مسیح تطبیق می كرده اند، از این رو، بدین نام نامیده اند. باید توجه داشت كه جشن میلاد مسیح كه در 25 دسامبر تثبیت شده، طبق تحقیق، در اصل جشن ظهور میترا بوده كه مسیحیان در قرن چهارم میلادی آن را روز تولد عیسی قرار دادند.

آیین و جشن شب یلدا یا شب چله بزرگ تا به امروز در تمامی سرزمین كهنسال ایران و در بین همه قشرها و خانوارها برگزار می شود.یلدا را همچنین می توان جشن و گردهمایی خانوادگی دانست. در شب یلدا خویشاوندان نزدیك در خانه بزرگ خانواده گرد می آیند. به بیانی دیگر، در سرمای آغازین زمستان، دور كرسی نشستن و تا نیمه شب میوه و آجیل و غذا خوردن و به فال حافظ گوش كردن از ویژگی های شب یلدا است.

برگزاری مراسم یلدا، اگر بتوان نام جشن بر آن نهاد، آیینی خانوادگی است و گردهمایی ها به خویشاوندان و دوستان نزدیك محدود می شود. در كتاب ها و سندهای تاریخی به برگزاری مراسم شب یلدا اشاره ای نشده است. ابوریحان بیرونی از جشن روز اول دی ماه كه آن را خرم روز نامند، در دستگاه حكومتی و پادشاهی یاد می كند. كه می توان دلیل آن را خانوادگی و همگانی بودن جشن یلدا دانست.نکته پایانی اینکه پیشنهادبنیادنیمروزسیستانیها این است که محققین واهل فن در این مسئله تفحصص وبررسی نمایند وگزارش فرمایند که ایا همانگونه که انگلیس"گرینویچ"را جایگزین"نیمروز"ما نمود در خصوص"کریسمس و" کریست"  وجشن دیماه ما و"دی"درباورایرانیان باستان با نامگذاری روزها بنام دی و"یلدا"با میلاد تعین شده از سوی غربی ها در فرهنگ غربی ارتباطی وجود دارد یا اینکه این موضوعی بی ربط واتفاقی می باشد.اگرچه بنده باورمندم که:از دس ای کته کله گو ارچیزه ور میایه له له جو))بنیادنیمروزسیستانیها@nimroozonline


چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروزچاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

سه چاپی سیستانی؛دوچوبه,چوب بازی سیستانی؛چاپی زابلی؛دهل وساز,دوچاپی؛دوچوب بازی؛ورزش چوب بازی؛بازیهای سیستانیها،بازیهای بومی ومحلی سیستانیها در غرفه بنیادنیمروزسیستانیها در دوازدهمین جشنواره اقوامک درگ

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز

 


کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 کشتی کچ گردان در شمال کشور توسط بنیادنیمروزسیستانی ها درحال احیا می باشد ودر تمامی جشنواره ها وبرنامه هایی که هریک از زیرمجموعه های بنیادنیمروز مثل گروه موسیقی سیستانی نیمروز ویا گروه موسیقی سنتی مهرنیمروز و...حضور دارند حتما شاهنامه خوانی وکشتی کچ گردان سیستانی نیز وجود دارد این عکس ها مربوط به تهیه مستند درخصوص فرهنگ واداب ورسوم سیستانیهای شمال کشور است که به همت بنیادنیمروز وشبکه مستند تهیه وپخش گردید

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

 

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتی کچ گردان زابلی

کشتی کچ گردان سیستانی؛کشتس کچ گردان زابلی ویا بعبارت بهتر کشتی پهلوانی وکشتی شاهنامه در بین سیستانیها جایگاه خاصی دارد ودر مراسم عروسی سیستانی وجشن های سیستانی ها حتما یکی از مراسم ها بحث کشتی گرفتن وانهم کشتی کچ کردان می باشد


اجرای نمازجماعت در غرفه بنیادنیمروزسیستانیها درجشنواره اقوام/غرفه سیستانی های گلستان

اجرای نمازجماعت در غرفه بنیادنیمروزسیستانیها درجشنواره اقوام/غرفه سیستانی های گلستان

اجرای نمازجماعت در غرفه بنیادنیمروزسیستانیها درجشنواره اقواماجرای نمازجماعت در غرفه بنیادنیمروزسیستانیها درجشنواره اقوام/غرفه سیستانی های گلستان

در تمامی دوره های جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام که سیستانیهای گلستان به همت بنیادنیمروزسیستانیها وبزرگان ومعتمدین وفرهیختگان سیستانی حضور فعال داشته اند درکنار تمامی موضوعات فرهنگی اجرا شده؛یکی از مولفه های اساسی در غرفه بنیادنیمروزسیستانی ها وغرفه بنیادنیمروز یا غرفه سیستانی های گلستان ومازندران بحث اجرای نمازجماعت در کلیه دوره ها وهرشب بوده است

اجرای نمازجماعت در غرفه بنیادنیمروزسیستانیها درجشنواره اقوام/غرفه سیستانی های گلستان

 

اجرای نمازجماعت در غرفه بنیادنیمروزسیستانیها درجشنواره اقوام/غرفه سیستانی های گلستان

 

اجرای نمازجماعت در غرفه بنیادنیمروزسیستانیها درجشنواره اقوام/غرفه سیستانی های گلستان

 

اجرای نمازجماعت در غرفه بنیادنیمروزسیستانیها درجشنواره اقوام/غرفه سیستانی های گلستان

 

اجرای نمازجماعت در غرفه بنیادنیمروزسیستانیها درجشنواره اقوام/غرفه سیستانی های گلستان

 

اجرای نمازجماعت در غرفه بنیادنیمروزسیستانیها درجشنواره اقوام/غرفه سیستانی های گلستان

 

اجرای نمازجماعت در غرفه بنیادنیمروزسیستانیها درجشنواره اقوام/غرفه سیستانی های گلستان


غرفه بنیادنیمروزسیستانیها دررسانه ها/غرفه سیستانیهای گلستان دررسانه ها

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها دررسانه ها/غرفه سیستانیهای گلستان دررسانه ها

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها دررسانه ها/غرفه سیستانیهای گلستان دررسانه ها

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها دررسانه ها/غرفه سیستانیهای گلستان دررسانه ها

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها دررسانه ها/غرفه سیستانیهای گلستان دررسانه ها

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها دررسانه ها/غرفه سیستانیهای گلستان دررسانه ها

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها دررسانه ها/غرفه سیستانیهای گلستان دررسانه ها

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها دررسانه ها/غرفه سیستانیهای گلستان دررسانه ها

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها دررسانه ها/غرفه سیستانیهای گلستان دررسانه ها

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها دررسانه ها/غرفه سیستانیهای گلستان دررسانه ها

 

غرفه بنیادنیمروزسیستانیها دررسانه ها/غرفه سیستانیهای گلستان دررسانه ها

 


شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانیها/آداب ورسوم سیستانیهادرشب یلدا

عکس ها مربوط به مستند آداب ورسوم سیستانیهای گلستان درشب چله یا آداب ورسوم سیستانیهای گلستان درشب یلدا می باشد که توسط بنیادنیمروز وشبکه مستند ضبط وپخش گردید

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا

 

شب چله دربین سیستانیها؛شب یلدادربین سیستانی ها/آداب ورسوم سیستانیها درشب یلدا


مراسم خواستگاری سنتی درمراسم عروسی سیستانیها/مستندآداب ورسوم عروسی سیستانیها

مراسم خواستگاری سنتی درمراسم عروسی سیستانیها/مستندآداب ورسوم عروسی سیستانیها

مراسم خواستگاری سنتی درمراسم عروسی سیستانیها/مستندآداب ورسوم عروسی سیستانیها

 

مراسم خواستگاری سنتی درمراسم عروسی سیستانیها/مستندآداب ورسوم عروسی سیستانیها

 

مراسم خواستگاری سنتی درمراسم عروسی سیستانیها/مستندآداب ورسوم عروسی سیستانیها

 

مراسم خواستگاری سنتی درمراسم عروسی سیستانیها/مستندآداب ورسوم عروسی سیستانیها

 

مراسم خواستگاری سنتی درمراسم عروسی سیستانیها/مستندآداب ورسوم عروسی سیستانیها

 

مراسم خواستگاری سنتی درمراسم عروسی سیستانیها/مستندآداب ورسوم عروسی سیستانیها

 

مراسم خواستگاری سنتی درمراسم عروسی سیستانیها/مستندآداب ورسوم عروسی سیستانیها

 

مراسم خواستگاری سنتی درمراسم عروسی سیستانیها/مستندآداب ورسوم عروسی سیستانیها

 

مراسم خواستگاری سنتی درمراسم عروسی سیستانیها/مستندآداب ورسوم عروسی سیستانیها

 

مراسم خواستگاری سنتی درمراسم عروسی سیستانیها/مستندآداب ورسوم عروسی سیستانیها

 

مراسم خواستگاری سنتی درمراسم عروسی سیستانیها/مستندآداب ورسوم عروسی سیستانیها

 


تعداد کل صفحات: 16 1 2 3 4 5 6 7 ...
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو