سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

سیستانیان,سیستانیهای گلستان به همت بنیادنیمروز,کانون جهانی فرهیختگان سیستانی  درجشنواره بین المللی اقوام  تمدن سیستان رابه رخ جهانیان کشاندند!!

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو ،

سیستانیان وسیستانیهای گلستان درجشنواره بین المللی اقوام


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

سیستانیهای گلستان,سیستانیان باغرفه بنیادنیمروزدرخدمت معرفی تمدن وفرهنگ کهن سیستان به بازدیدکنندگان

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

سیستانیهای گلستان باغرفه نیمروز,سیستانیان درتلاش برای معرفی سیستان


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو(نیمروز) ،

سیستان وکتابهای سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام به همت بنیادنیمروزکانون جهانی فرهیختگان سیستانی,سیستانیان وسیستانیهای گلستان به دنبال معرفی تمدن سیستان وسیستانی


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

سیستانیان,سیستانیهادرجشنواره اقوام 90,سیستانیهای گلستان باغرفه بنیادنیمروز(کانون جهانی سیستانیان)


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستان ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، گلستان نو ،

دنبالک ها: بنیادنیمروز ،

سیستانیان درجشنواره اقوام90,بنیادفرهنگی نیمروز

 

 

 

 

 

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

دنبالک ها: بنیادفرهنگی نیمروز ،

سیستانیهای گلستان وسیستانیان باغرفه نیمروزدرحال معرفی سیستان وسیستانی


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

سیستانیان,سیستانیهای گلستان بارقص وموسیقی و..درپی نشان دادن داشته های فرهنگی به بازدیدکنندگان جشنواره اقوام


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

دانشمندجوان وبرجسته سیستانی دردانشگاههای امریکا وشرکت hp

حمیدرضا مطهری نژاد
مطلب امروز هیچ سنخیتی با مطالبی که بطور معمول روی وبلاگ میذارم نداره . اما چون در مورد یکی از بچه های سیستانی هست که من دورادور از طریق یکی از دوستان میشناسمشون و باعث خوشحالیم شد گفتم گذاشتن مطلب خالی از لطف نخواهد بود. به هر حال در وهله اول ایرانی هست و بعد هم همشهری ما. به امید روزی که همه ایرانیان به اون چیزی که استحقاقش رو دارند برسند.


==========================


حمیدرضا مطهری نژاد

حمید درسال 1357 در زهک از توایع شهرستان زابل متولد شده است. ایشان دوران دبستان را در زهک، دوران راهنمایی را در راهنمایی نمونه ملک حیدری و دوران دبیرستان را در دبیرستان دانشگاه سیستان و بلوچستان در رشته ریاضی و فیزیک گذارنده است. ایشان همواره در دوران تحصیل و در بسیاری از مسابقات علمی منطقه ای و استانی عنوان دانش آموز ممتاز (رتبه اول) را کسب نموده است.

حمید دوران کارشناسی را در رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار در دانشگاه فردوسی مشهد و دوران کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران گذراند. ایشان در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حائز رتبه اول با بالاترین معدل در میان دانش آموختگان شده است. همچنین ایشان در سال 1382 با توجه به کار پایان نامه کارشناسی ارشدشان بر روی کاوشگرهای وب به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شده است. حمید عضو بنیاد نخبگان ایران نیز می باشد.

حمید دوران دکترای کامپیوتر در رشته کامپیوتر – نرم افزار در دانشگاه نیو ثوت ویلز استرالیا و بخشی از آن را در سال 2006 به عنوان محقق کامپیوتر درمرکز تحقیقاتی آی بی ام در نیویورک امریکا گذرانده است. پایان نامه دکترای ایشان بالاترین نمره استادان داور پایان نامه را کسب نموده است. ایشان اکنون به عنوان محقق کامپیوتر درزمینه سرویس های نرم افزاری در آزمایشگاه تحقیقاتی شرکت اچ پی در کالیفرنیای آمریکا مشغول بوده و همچنین دارای عنوان محقق افتخاری کامپیوتر در دانشگاه نیوثوث ویلز و کمک راهنمای دانشجویان ارشد و دکترا در این دانشگاه می باشد. حمید مولف بیش از 50 مقاله در مجلات ISI و کنفرانسهای معتبر بین اللملی می باشد. ایشان تاکنون به عنوان داور در بیش از 40 کنفرانس و مجله بین اللمللی ایفای نقش کرده و در سال 2011 عضو هیات رییسه کمیته داوران دو کنفرانس معتبر بین اللمللی در زمینه وب سرویس ها و مدیریت فرایندهای کاری نرم افزاری می باشد.

http://hamidm.web.cse.unsw.edu.au/index.php?go=teaching

حمیدرضا مطهری نژاد

مطلب امروز هیچ سنخیتی با مطالبی که بطور معمول روی وبلاگ میذارم نداره . اما چون در مورد یکی از بچه های سیستانی هست که من دورادور از طریق یکی از دوستان میشناسمشون و باعث خوشحالیم شد گفتم گذاشتن مطلب خالی از لطف نخواهد بود. به هر حال در وهله اول ایرانی هست و بعد هم همشهری ما. به امید روزی که همه ایرانیان به اون چیزی که استحقاقش رو دارند برسند.


==========================


حمیدرضا مطهری نژاد

حمید درسال 1357 در زهک از توایع شهرستان زابل متولد شده است. ایشان دوران دبستان را در زهک، دوران راهنمایی را در راهنمایی نمونه ملک حیدری و دوران دبیرستان را در دبیرستان دانشگاه سیستان و بلوچستان در رشته ریاضی و فیزیک گذارنده است. ایشان همواره در دوران تحصیل و در بسیاری از مسابقات علمی منطقه ای و استانی عنوان دانش آموز ممتاز (رتبه اول) را کسب نموده است.

حمید دوران کارشناسی را در رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار در دانشگاه فردوسی مشهد و دوران کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران گذراند. ایشان در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حائز رتبه اول با بالاترین معدل در میان دانش آموختگان شده است. همچنین ایشان در سال 1382 با توجه به کار پایان نامه کارشناسی ارشدشان بر روی کاوشگرهای وب به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شده است. حمید عضو بنیاد نخبگان ایران نیز می باشد.

حمید دوران دکترای کامپیوتر در رشته کامپیوتر – نرم افزار در دانشگاه نیو ثوت ویلز استرالیا و بخشی از آن را در سال 2006 به عنوان محقق کامپیوتر درمرکز تحقیقاتی آی بی ام در نیویورک امریکا گذرانده است. پایان نامه دکترای ایشان بالاترین نمره استادان داور پایان نامه را کسب نموده است. ایشان اکنون به عنوان محقق کامپیوتر درزمینه سرویس های نرم افزاری در آزمایشگاه تحقیقاتی شرکت اچ پی در کالیفرنیای آمریکا مشغول بوده و همچنین دارای عنوان محقق افتخاری کامپیوتر در دانشگاه نیوثوث ویلز و کمک راهنمای دانشجویان ارشد و دکترا در این دانشگاه می باشد. حمید مولف بیش از 50 مقاله در مجلات ISI و کنفرانسهای معتبر بین اللملی می باشد. ایشان تاکنون به عنوان داور در بیش از 40 کنفرانس و مجله بین اللمللی ایفای نقش کرده و در سال 2011 عضو هیات رییسه کمیته داوران دو کنفرانس معتبر بین اللمللی در زمینه وب سرویس ها و مدیریت فرایندهای کاری نرم افزاری می باشد.

http://hamidm.web.cse.unsw.edu.au/index.php?go=teaching


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: بزرگان سیستان ، دانشمندان سیستانی ، محققین سیستانی ، وبلاگ های سیستانی ،

دنبالک ها: باشگاه دختران وپسران گلستانی ،

زیارتگاه باستانی بی بی دوست سیستان,بی بی دوست وریشه هاوباورهای مردم وشباهتهای آن باچک چک یزد

سیستان ، سرزمین افسانه ای تاریخ کهن ایران ، سرزمین وسیع و حاصلخیزی است که در جنوب خاوری ایران واقع شده است. از روزی که مردم ایران و بویژه سیستان اسلام را پذیرفتند و از روزی که شیعه حضرت علی ع و مرید خاندان رسالت و ولایت شدند، اکثر نقاط این سرزمین پر است از قدمگاه و زیارتگاه به نام این بزرگواران.


تاریخ سیستان پر است از وقایع مرگبار، وبا، طاعون ، آبله ، سیل و خشکسالی که گاهی جمعیت آن به یک سوم کاهش می یافت و مردم به اولیا و اوصیا متوسل می شدند، آنان را به درگاه خداوند واسطه قرار می دادند و به دلیل نهاد پاکشان این اتکا به اولیا بارها موثر واقع شده است.

از آن روزگار به بعد در سیستان رسم شده بود هر کسی در گوشه و کنار، خواب یکی از اولیا را می دید، همانجا را نشان می کرد و به عنوان آن حضرت بنا می ساخت و به زیارتگاه مبدل می شد. در کنار این مکان ها چند درخت «گز» نیز می کاشتند که دیر یا زود، درخت تنومندی می شد و چه بسیار تکه پارچه های رنگارنگ که به نیت نذر و تبرک بر شاخه های آنها بسته می شد. بعضی نیز از «کوه خواجه» سنگهای نسبتا بزرگ را به زیارتگاه ها می آوردند و گاو و گوسفند و... به عنوان قربانی بر این سنگها ذبح می شد. اما در گوشه ای از این سرزمین ، زیارتگاهی واقع شده است که شاید اگر آن را متفاوت ترین زیارتگاه سیستان نام گذاریم ، چندان به بیراهه نرفته ایم.

زیارتگاهی که ورود آقایان به آنجا ممنوع است


ادامه مطلب

سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ، سیستانی ها ، بی بی دوست ، زیارتگاه بی بی دوست زابل ، شهرسوخته زابل ، هامون ، بزرگان سیستان ، زیارتگاه های سیستان ،

دنبالک ها: باشگاه گلستان نو ،

پنجشنبه 11 فروردین 1390

تاریخ سیستان

   مدیرسایت وتهیه کننده: بنیادنیمروزكانون جهانی فرهیختگان سیستانی WWW.NIMROOZONLINE.COM    نوع مطلب :تاریخ سیستان ،

سیستانیها همان سکاها کهن ترین نژادجهان،گلستان نوهمان نیمروزدرخدمت شناخت ریشه ها
 
نامشناسی

سکستان(سیستان)، سگز(سقز)،ساکسن، ساسان(ساس) بازتابهایی از قوم سکاست. در شاهنامه، «سام» و بازماندگانش نامدارترین خاندان سکایی در ایران هستند. . به یاد داریم که جهان پهلوان را به گونه «رستم سکزی» نیز میخواندند. از سکاها با این نامها یاد شده است: سائی، آشکوزایی، ساک، ساس، اسکیت و... میتوان «اشکش» مهتر سرزمین «مکران» را در همین رده دانست که بسی یاوری به «کیخسرو» می نماید.(1)

خاستگاه و نژاد

این قوم در زمان هخامنشیان و......

ادامه را در دنباله ی مطلب ببینید


ادامه مطلب

سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: sistan_golestan ، سیستانی هادرگلستان ، سیستان ، تاریخ سیستان ، سیستانیهادرگلستان ، شهرسوخته زابل ، مطبوعات گلستان وسیستان ، وبلاگهای سیستانی ، بزرگان سیستان ،

زابلستان یاسیستان؟!

سیستانیهای عزیزچراگروهی اصراردارندبه جای سیستان بزرگ وکهن ازاسامی دیگری استفاده کنند؟!

 سیستان یکی از مناطق جغرافیایی و تمدنی شاهنامه است که در اطراف دریاچه هامون تا حدودی زابل فعلی در

ایران، جنوب افغانستان و بخش از پاکستان در مجاورت این منطقه را در برمی گیرد.

 احتمال دارد که تپه‌های باستانی شهر سوخته مرکز این ایالت بوده‌است. زابلستان در آن دوره تاریخی یکی از

بهترین زیستگاه‌های طبیعی بوده‌است که بدلیل آب فراوان و پوشش گیاهی خوب و رودخانه و دریاچه هامون از

تمدن درخشانی برخوردار بوده‌است تغییر آب و هوا و تغییر مسیر رودخانه و شاید زلزله و یا بیماری موجب انقراض

این تمدن شده‌است.

 زابلستان از قسمت جنوبی کوه هندوکش در افغانستان آغاز و تا سیستان فعلی امتداد داشته‌است و مرکز

زابلستان استان غزنی و زابل  است و بنا به سند تاریخ بیهقی سلطان محمود غزنوی در سرزمین زابلستان آمد و

خود را محمود زاولی لقب می‌داد و به سبب ترحمی که پدرش بربچه آهو در بلخ و بخارا کرده بود خداوند وعده

 سرزمین زابلستان را در خواب به وی داد. بدین دلیل سلطان محمود در غزنی آمد و نکته نهایی اینکه بخش وسیعی

 از سیستان تاریخی در خاک فعلی افغانستان واقع شده‌است.

سیستان:زابلستان، درقدیم علاوه برسیستان وبخش هایی ازکرمان وخراسان ایران به بخش

وسیعی از جنوب و مرکزسرزمین کنونی افغانستان نیز اطلاق می شده است. در{مجمل التواریخ

والقـصص}آمده است که اصولاً رستم زال ؛ پادشاه اسطوره شاهنامه، لقب پادشاهان غوربوده است.

 حاکمان ولایات اطراف آن یعنی غرجستان که شارلقب داشته اند وحاکمان بامیان که پیشین خوانده

می شده اند ، همه توسط رستم زال یعنی پادشاه غورتعیین می شدند چراکه تما می این مناطق در

مجموع زابلستان(سیستان) نام داشته وحاکم اصلی آن رستم زال بوده
است. (صفحه422) درکتاب{نخبة

الدهر} در مورد وسعت زابلستان ، بعد از شرح سرزمین های هند وچین ،چنین آمده است :{در بعد از این

دیارسرزمین های بزرگ و گستردهء زابلستان واقع شده است که بزرگترین شهر آن غزنه است. غزنه مرزهند و

جایگاه سلطان محمود است...}دراین کتاب زابلستان و کابلستان یکی دانسته شده است.

 دركتاب{حدودالعالم من المشرق و المغرب} نیز آمده است{غزنین و آن ناحیت های كه بدوپیوسته است همه را

زابلستان خوانند.}(صفحه 64). دركتاب مجمل التواریخ و القصص همچنین اشاراتی آمده مبنی بر این كه زابلستان

شامل غرجستان ؛ غور و بامیان بوده است. (صفحه 39، 422) دهخدا دراین مورد اورده است كه : {زابلستان در طرف

جنوب غرب كابل قرارداشته و درشاهنامه اغلب تفاوتی بین این دو تا یعنی كابل و زابل داده نمی شود و بعضی

ازجغرافیا نویسان هم این دو را یكی می دانند.} شواهد زیاد دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد كه مراد از

زابلستان مطرح در شاهنامه همان سیستان است. درحال حاضر نیزیک ولایت با همین مشخصات در جنوب وغرب

کابل در بین راه کابل - قندهار ، در کنار شهر باستانی غزنه قرار دارد.

 درفرهنگنامهء دهخدا به نقل از انندراج و انجمن آرای ناصری و نیز با استناد به سایر فرهنگ های مهم مثل فرهنگ

خطی میرزا وفرهنگ رشیدی و فرهنگ جهانگیری و...آمده است : {زابل مملکتی است عریض که محدود است از

سمت شرق به ولایت کابلستان و از شمال به جبال هزاره که طولش بیست مرحله و عرض آن پانزده مرحله است.

بیابانش بیشتر است از کوهستانش. مشتمل برچمن های خوش است و مراتع آن زیاد است. زابل یاسیستان علاوه

 برافرادبومی وسیستانیها مسکن افغان ها و هزاره و قلیلی ترک و تاجیک است. از بلاد زابل است قندهار و بٌست

و غزنین و زمین داور. و نیز مهمند و شبرغان و فیروز کوه از شهر های زابل است...} در ادامه دهخدا از قول

مجمل التواریخ و القصص می نویسد :{ در زمان کیانیان زابل و نیز ولایت سیستان و سند در زیر

سلطه گرشاسب و زال و رستم بوده به همین خاطر رستم را زابلی می گفتند. سلطان محمود را که در

غزنه تختگاه داشت نیز زاولی ( زابلی) می نامند. چنانچه فردوسیادامه مطلب

سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستا ،

 آثارموجوددرکوه خواجه زابل ونکات تاریخی آن

سندیکتاپرستی سیستانیهادرطول تاریخ


 چنین گویند که بلقیس بیمار شد و آصف منهیان به

اطراف ممالک فرستاد که جایی تعیین نمایند که

هوای او در یبوست وطراوت وسردی و گرمی حد

اعتدال داشته باشد آن مقام را موافق یافتند در

سیستان که در دیار باد بود دیوان را حکم کردند که

یک فرسخ تختی مدور از سنگ در غایت رفعت

ساختند و مدت چهل روز بلقیس در میان دریا برفراز

آن کوه بود بعد از صحت متوجه مقر سلیمان گردیده

والحال مرقد دانیال پیغمبر در آن کوه است و آن کوه

مشهور است به کوه خواجه غلطان و مطاف جمهور

ساکنان سیستان است و این قول به صحت نزدیک

است که بانی سیستان گرشاسب است...

(احیاءالملوک)

 

نمونه های برجسته ای از نقاشی دوره اشکانی در

آثار موجود برفراز کوه خواجه چکادی یکتا از سنگ

سیاه است که از میان دریاچه هامون سربرافراشته

و یکی از مکانهای مقدس بشمار میآید این کوه با

ابهت وحیرت انگیز یگانه ارتفاع چشمگیر در دشت

پهناور سیستان است که به فارسی امروزی کوه

خدا نام دارد و در سنت محل به سرای ابراهیم

مشهور است.

در اوستا از این کوه با نام کوه اوشیده یادمی شود

وزرتشتیان در اینجا به شاه گشتاسب ،پدر داریوش

پناه برده بود اما ویرانه های واقع در شیب جنوبی

که قلعه رستم یا کوک کهزاد نام دارد این محل را با

رستم پهلوان اصلی شاهنامه مربوط میسازد .


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانی های گلستان ، بزرگان سیستان ، طایفه های سیستانی ، تاکر ، مطبوعات گلستان وسیستان ، نشریات گلستان وسیستان ، کوه خواجه زابل ، تاریخ سیستان ، شهرسوخته زابل ،

سیستان اززبان بزرگان تاریخ,عظمت سیستان درکلام بزرگان(سخنانی ازرستم ویعقوب لیث سیستانی و....)

به خلیفه بگو که من اکنون بیمارم و اگر بمیرم هر دو از دست یکدیگر راحت میشویم اگر بمانم بین ما جز شمشیر نخواهد بود این مال و ملک و زر به نیروی هوش و همت گرد آورده ام نه از پدر به ارث بردم ،نه از تو به من رسیده است نیاسایم تا سرت به مهدیه فرستم و خاندانت را نابود سازم یا به آنچه گویم عمل کنم یا به نان و جو و ماهی و تره باز میگردم...

پیام یعقوب لیث به المعتمد خلیفه عباسی

-------------------------------------------------

 

قدیمی ترین قالی شناخته شده در جهان که ...


دنباله ی مطلب را در ادامه ی مطلب ببینید


ادامه مطلب

سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیها ، سیستانیهای گلستان ومازندران ، تاریخ سیستان ، بزرگان سیستان ، سیستان اززبان بزرگان ، دیدگاه تاریخ درباره سیستان ، شهرسوخته زابل ، دیدگاه رهبری درباره سیستان ، رستم ، یعقوب لیث سیستانی گلستان نو ، آذری ، تاکر ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو ،

سیستان تنهاسرزمینی که درآن برعلی(ع)سب

نشد،سیستانیهادربرابرخلفای عرب سرتعظیم فرودنیاوردند!


هر چند متصدیان معاویه و آل مروان تکلیف سب امیرالمومنین علی

(ع)بن ابیطالب به آن جماعت (سیستانیها)نمودند از این معنی ابا کردند

وافسون وافسانه آن قوم قبول طبع سیستانیان نیافتاد تا اینکه از دار الظلم

بنی امیه  فرمان رسید چنانکه قبول امر ننمایند از هر یک نفر یک مثقال طلا

بازیافت نمایند و مردم بی اکراه  آن وجه را ادانمودند رفته رفته وجه افزایش

یافته و به ده مثقال طلا از هر نفر رسید و چون بنی امیه دریافتند که باطوع

ورغبه هر چیز که طلب شود میدهند و مرتکب آن عمل شنیع نمیشود حکم

کردند که در صورت امتناع در بازار سرهای زنان اکابر سیستان

رابتراشند تا بگفتن آن کلمه زشت راضی شوند اما آن توفیق یافتگان به

این امر راضی شدند و به سبب حضرت امیر راضی نشدند چون دیدند که به

هیچ وجه به این گفتگو همداستان نشدند دست از ایشان برداشتند از آن زمان

تا حال(مردم سیستان)به محبت اهل بیت راسخ وثابت قدمند.  (احیاءالملوک)  

آن گاه که بر تمام منابر شرق وغرب دنیای اسلام علی بن ابیطالب

(ع)را لعن میگفتند در سیستان این امر انجام نشد و مردم سیستان بر

این دستور بنی امیه گردن ننهادندتا آن که طی عهدنامه ای از احکام

بنی امیه تعهد گرفتند که بر منبر سیستان هیچ کس نباید لعن شود و

چه افتخاری بر این مردم برتر از این است...

(یاقوت حمدی...معجم البلدان)

بعد از استیصال اولاد رستم و تصرف سیستان،بهمن کیش نیاکان ضاهر

ساخت ،اما مرزبانان سیستان بریکتاپرستی بودند تا ظهوردولت اسلام...

( احیاءالملوک)


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ، تاریخ سیستان ، دین مردم سیستان ، یکتاپرستی سیستانانیان ، نشریات سیستان ، بزرگان سیستان ، مذهب درسیستان ، گرگان ،

بزرگان سیستان،(علما،محدثین،شعرا،فضلا،عرفای سیستانی)

علمای بزرگ برخاستند از سیستان اندر باب فقه و قرائت وتفسیر

،چنانکه به حرمین شام و عراقین محتاج ایشان بودند وهرگز نبود که

خالی بود از علما و فقهای بزرگ و عامه سیستان علم دوست باید که

باشد و مردان آن مرد و زنان آن پاکیزه و با حمیت ،چنانچه آنان را به

دیگر جای اندر پاکیزگی یار نباشد... (تاریخ سیستان)

واهل فضل و علم وراویان حدیث در سیستان بسیار بوده اند مثل عبدا...

اشعث و عبدالرحمن بن عبدا... و داود سجستانی که ثالث اصحاب الصالح

است در حدیث و حاتم سجستانی نیز راوی حدیث است و خلیل بن احمد

سجستانی که راوی حدیث است ودر فقه بینظیر بوده وابوحاتم سهل بن

محمد سجستانی نیز از راویان حدیث است ویحیی بن عمار سجستانی نیز

فاضل و محدث و فقیه بوده و خواجه عبدا... انصاری در مجلس وعظ او حاضر

شدی .دیگر ابوسلیمان سجزی از مفسرین کلام ارسطوست و قدوه

حکماست وشیخ الرئیس ابو علی سینا را به او اعتماد تمام بود و اکثر

کتب شیخ ابوعلی از سخنان او مزین است.  (احیاءالملوک)  

---------------------------------------------------------------

 جمعی دیگر از اهل عرفان از ان ملک (سیستان)برخاسته اند مثل

خواجه عبدا... الطاقی که خواجه عبدا... انصاری میگفت که صاحب این

حال به آن واسطه شدم که از روی صدق خدمت خواجه طاق کردم و

مدتها آتش دیگ آن بزرگوار میافروختم و جهت مریدان ایشان شور با

می پختم.

دیگر خواجه ظهیرالملک ابونصر احمد بن محمد سیتانی است  و آن وزیر

خراسان بود و معاصر سنایی است و شرح کمالات خواجه مذکور از حیز بیان

بیرون است.

شیخ علی سیاه چشم و شاه رحمت ا... مشهور به پیر زیارتگاه و میر اقبال

سیستانی مولف رساله اقبالیه و... میر محمد میر عبدا... وملا کردان و خواجه

ابراهیم نمکی و شیخ علی پیر قلس و جم غیفر از زهاد و عباد در ان دیار به

سلوک مشغول بوده اند و از بسیاری زاهد،سیستان را دارالزهاد می نویسند. ( احیاء الملوک)  

 

وشعرای نامدار از متقدمین در آن مملکت بوده اند از جمعی که به زبان

عربی شعر گفته اند مثل ،ابوالفتح بستی که در زمان خود نادره آفاق

بود و استادان که به شعر فارسی متکلم شده اند ... مثل ابوالفرج

رونی که در غزل و قصیده بدیل ندارد.

دیگر استاد فرخی (سیستانی) که از غایت اشتهار محتاج به وصف

نیست دیگر از قدما حکیم منجیک سیستانی است... در زمان ملک

علی که قاضی کریم الدین اقضی القضات بوده و  در فن شعر استاد

بوده ومیرسراج که رکن الدوله بوده نیز در فن شعر مرتبه کمال داشت

و در زمان دولت شاه دین پناه شاه طهماسب ،صد صاحب تخلیص در

سیستان بوده ...وبرخی دیگر از شعرای سیستان در تذکره خیرالبیان

نوشته اند...( احیاءالملوک)

 

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: شعرسیستان ، بزرگان سیستان ، فرخی سیستانی ، خواجه انصاری ، موسیقی سیستان ، شاعران سیستانی ، عرفان سیستان ، عارفان سیستانی ، محدثین سیستانی ، علمای سیستان ، حدیث درسیستانبزرگان سیستان ، مفسرین سیستانی ، تاکر ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو ،

آیا میدانید که: استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری

صاحب آثار و تالیفات متعدد از جمله :آشنایی با

علوم اسلامی ،خدمات متقابل اسلام و ایران جاذبه

و دافعه علی انسان وسرنوشت ،علل گرایش به

مادیگری،مجموعه مقالات ،مقامات فلسفی ،قیام و

انقلاب مهدی عج و... سیستانی الاصل و از طایفه

کیخا بوده و پدر وی در حدود هفتاد سال قبل همراه

خانواده بر اثر خشکسالی از بخش شیب آب زابل به

فریمان مهاجرت کرده اند.

  

آیا میدانید که:

در طول چهار سده نخستین هجری 317 منصف در

علوم حدیث از ایران برخاسته اند ؟وآیا میدانید که در

ماخذ شیعه وسنی از 2040 کتاب و رساله ای که در

این باب تالیف شده (محمدبن بحرالرهنی سیستانی

)با تالیف 500 جلد کتاب پرکارترین محدث از حیث

چاپ و تالیف و اولین محدث ایرانی جهان اسلام به

شمار می رود.

آیا میدانید که:

سیستان در راستای فرهنگ و تمدن اسلامی در

چهار قرن اول هجری 62 عالم محدث به اسلام

تقدیم کرده است؟

آیا میدانید که:

فاطمه بنت ابی عبداله بن ابی داوود سیستانی

مشهود به ام سلمه سیستانی یکی از نه زن

دانشمندو محدثایرانی درچهار قرن اول هجری بوده

که از او به عنوان محدث بزرگ یاد شده و از خانواده

علم وحدیث سیستانی در جهان اسلام بوده

است؟وی نوه ابوداوود سجستانی صاحب کتاب(الینن)است.


آیا میدانید که:

برخی از ادارات شهر زاهدان از زمان شکل گیری تا

سالها بعد از سال 1310خورشیدی زیر نظر

تشکیلات اداری خراسان وسیستان قرار داشت

آنچنانکه در سال 1308 خورشیدی اداره ثبت احوال
 
سیستان شعبه ای در دزداب (زاهدان کنونی)

 تاسیس کرد واین شعبه تا سال 1312 بعنوان یکی

 از شعبات فرعی ثبت احوال سیستان باقی ماند.


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، مطبوعات گلستان ، نشریات سیستان ، بزرگان سیستان ، شهیدمطهری ، تمدن اسلامی ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو ،

سیستانیهادرگلستان,طایفه ته کررابهتربشناسیم!!،sistan_golestan

طایفه تاكر (ته كر)

یكی از طایفه های اصیل سیستان و ایران ، طایفه تاكُر میباشد.((به قلم :محمدآذری))

تاكر كه در نوشتن به صورت :تاكر،تكُر،ته كُر،تاكُر نوشته می شود ولی یك جور خوانده می شود و یك معنی دارد به این صورت (ت ً ك ُ ر ) ولی در برخی جاها به صورت (تكور،تكوری،تكری،تاكری) نیز نوشته شده است كه این شیوه های اخیر شاید به دلیل انتساب به ده تاكر (تكر) در سیستان باشد كه با (ی) نسبت و تعلق امده است.

از آنجا كه یافتن ریشه و دلیل و یا وجه تسمیه این واژه برایم خیلی مهم بود و به منزله ی ادای دین به طایفه ی مادری و زادگاهم بود خیلی جست و جو كردم و از فرهنگ لغات عمید و دهخدا تا یَِشت های زرتشت و ریگ ودای مقدس هندوها و آوانگاری پهلوی را رصد كردم و در نهایت به جمع بندی محكم و قابل استنادی رسیدم.

از ابتدا فكر میكردم كه باید معنای كلمه (تَكُر) را در ماخذ قرار دادن (تك) بررسی كنم و به معانی همچون (تك بُرو یا تك اُ ر) كه به معنای طایفه یا ایل تك و جدا هم معنی می دهد فكر می كردم و وقتی (ته كر) را به صورت (تُه+ كُر) بررسی كردم متوجه نكته جالبی شدم چرا كه در وازگان اصیل آریایی و اوستایی (كَر،كُر،كِر) همگی به معنای ارتفاع و بلندی و در واقع جای بلند میباشد و وقتی (تَه) به ان اضافه می شود اگر ((تَه)) را براساس نظر عمید (فرهنگ لغات) بگیریم به معنای پایین جای بلند یا بعبارتی پای كوه یا كنار و پایین جای مرتفع و بلند یا همان جلگه باید در نظر داشته باشیم اما وقتی با دوستان فرزانه ام استاد حسین ن‍ژاد به بررسی كلمه (ته كر) پرداختیم به نكته زیبایی برخوردیم كه (تَه) معنای ته بلندی یا آخرین نقطه بلندی را می دهد و مصادیق اثبات آن از وازه  یا كلمه (گردن) بهره گرفتیم كه در اصل اوستایی یا اریایی  به صورت (گه یری تَن)(gairyatana) بوده و به (گَرتَن) و (گردن) تبدیل شده است و این در زبان فارسی در تغییر و تطور زبان بسیار است كه جای (ت) و (د) عوض می شود مثل آناهید كه آناهیت (آناهیتا) بود و به آناهید و ناهید تبدیل شده است.

در اصل (گردن) به معنای بالاترین قسمت بدن گفته می شود و معنی آن نیز همین است ،(گ وك) در زبان بسیار به هم تبدیل شده اند و حرف (ك) چه به فتحه یا كسره یا ضمه باشد در كنار (ر) به صورت (كُر- كِر-كَر) معنای جای بلند را می دهد كه مصداق عینی آن شهر كِرمان یا كَرمان خودمان است كه معنی آن جای بلند است و وقتی با مفهوم معكوس (ته) كنار هم قرار بگیرد (تَه كُر) به معنای اوج و بلندی و عظمت یا جای مرتفع می باشد لازم بذكر است در شهرستان نور مازندران نیز روستای تاریخی ته كر است كه آن


ادامه مطلب

سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: ته کر ، تکر ، تاکر ، تاکور ، طایفه تکر ، سیستان ، سیستانی های گلستان ، طایفه های سیستان ، بزرگان سیستان ، امیدزاده ، آذری ، کوه خواجه ، شهرسوخته زابل ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو ،

کشاورزی سیستان،هندوانه سیستان باشهدوشهرتی کهن

هندوانه های محلی سیستان چندین نوع است که معروفترین آنها عبارتند از :

1-چیتک2- زمو خانی 3-الجه4-خرمی(هندوانه دراز )5-سرداری (محمدرضا خانی) سیستانیان هندوانه هایی را که میبایست نگهداری میکردند از نوع بزرگ و پوست کلفت ،گوشه ای جدا در پالیز میکاشتند این هندوانه ها در گویش محلی منطقه سیستان ،به کول خانگی معروف بوده است این گونه هندوانه ها را بعد از رسیدن میچیدند و در داخل اتاقهای کم نور ،روی کاه یا ماسه بادی نگهداری میکردند و هفته ای یکبار آن را از این پهلو به آن پهلو می غلتاندند تا مدت زیادی در یک منطقه باقی نماند و با این شیوه تا پایان فروردین ماه نگهداری میکردند.

 

 

سیستانیان هندوانه های پوست نازک را پس از جدا کردن از بذر ،گوشت آنرا از پوست جدا کرده و له میکردند سپس در داخل دیگهای بزرگ میجوشاندند وبعد صاف کرده و مصرف میکردند که به آن شیره کول میگفتند و همچون مرباهای امروز مصرف می شده است.


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: sistan-golestan ، هندوانه سیستان ، کشاورزی سیستان ، سیستانیها ، تاریخ سیستان ، بزرگان سیستان ، جاذبه های سیستان ، غذاهای محلی سیستان ،

دنبالک ها: سیستانیهای گلستان ومازندران ،

سیستانیهادرنجوم پیشتازودرفرش سرآمد،

سیستانیهاسرآمدفرش ونجوم درگذشته وحال،فرش سیستان کادوی ایران به سران کشورها

فرش سیستان موقعیت ممتازی در بین صادرات

فرش ایران به سایر کشورهای جهان دارد...؟


هم اینک دستبافته های دختران وزنان هنرمند و

پرتلاش سیستان به کشورهای

آلمان،اسپانیا،لبنان،مالزی سنگاپور،ژاپن،استرالیا

،کانادا،پاناما،مکزیک ،برخی ممالک آفریقایی وشیخ

نشینهای خلیج فارس صادر میشود.

مهندس ابوسعیدسجزی (احمدبن محمدبن

عبدالجلیل سجستانی)که هم روزگار ابوریحان

بیرونی بوده یکی از بزرگترین ریاضیدانان و منجمان

صده چهارم هجری و مخترع اسطرلاب زورقی است

وی نظریه بطلمیوس را مبنی بر زمین مرکزی نفی

کرد ونظریه کوپرنیک را مبنی بر خورشید مرکزی

طرح نمود ابوسعید دارای چنذین کتاب ورساله است

و از اولین کسانی بشمار می آید که اثبات کرد زمین

متحرک است و فلک با همه آنچه در آن است ثابت


میباشد.

آیا میدانید که:

در سال 1365 خورشیدی 52 تخته فرش نفیس

اهدایی به سران کنفرانس غیر متعهد ها در زیمباوه

در شهرستان زابل و با سرانگشت دختران هنرمند

سیستانی بافته وارسال شده است...؟

آیا میدانید که:

نخستین نیروگاه برق هیزم سوز توسط یک شرکت

هندی در سال 1308 خورشیدی در زابل نصب و راه

اندازی شد...؟سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیها ، بزرگان سیستان ، فرش سیستان ، یخ سیستان ، نشریات گلستان وسیستان سیستانیهادرگلستان ، تاریخ سیستان ، مطبوعات گلستان وسیستان ، گلستان نو ، نیمروز ،

دنبالک ها: سیستانیهادرگلستان ومازندران ،

شهرسوخته زابل وناگفته های آن 

شهرسوخته زابل وناگفته هایی ازآن,سیستانیهادرسرتاسرجهان به زادگاه خودمی بالندبه دلیل عظمت شهرسوخته زابلدر روزگاران دور که بشر تازه یک‌جا نشین شده بود، شهری در سیستان پدید آمد که به گفته‌ی باستان‌شناسان به لحاظ بافت شهری، جمعیت، برنامه ریزی شهری و ... اولین شهر جهان بود. شهر سوخته و تمدن هوشمند و خلاق آن با بیش از پنج‌هزار سال قدمت، به‌عنوان بزرگ‌ترین استقرار شهرنشینی در نیمه‌ی شرقی فلات ایران، نمونه‌ای منحصر به‌فرد و حکایت‌گر واقعی علم، صنعت و فرهنگ گذشته‌های دور این مرز و بوم می‌باشد.

شهر سوخته در ۵۶ کیلومتری زابل در استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه جاده زابل - زاهدان واقع شده است. این شهر در ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد پایه گذاری شده و مردم این شهر در چهار دوره بین سال‌های ۳۲۰۰ تا ۱۸۰۰ قبل از میلاد در آن سکونت داشته اند. محوطه باستانی شهر سوخته در هزاره دوم و سوم قبل از میلاد، توسط مهاجرانی كه از چهار گوشه به ‌آن مهاجرت كرده‌اند، بنا شده است.

سند یا کتیبه ای که نام واقعی و قدیمی این شهر را مشخص کند هنوز به دست نیامده و به دلیل آتش سوزی در دو دوره زمانی بین سال های 3200 تا 2750 قبل از میلاد «شهر سوخته» نامیده می شود.

«کلنل بیت» یکی از ماموران نظامی بریتان


ادامه مطلب

سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادر ، شهرسوخته زابل ، بزرگان سیستان ، مطبوعات سیستان ، وبلاگهای سیستانی ، دانشجویان سیستانی ، زابل ، سیستانی هادرگلستان ، کوه خواجه زابل ، هامون ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو ،

فرش سیستان موقعیت ممتازی در بین صادرات فرش ایران به سایر کشورهای جهان دارد...؟

هم اینک دستبافته های دختران وزنان هنرمند و پرتلاش سیستان به کشورهای آلمان،اسپانیا،لبنان،مالزی سنگاپور،ژاپن،استرالیا ،کانادا،پاناما،مکزیک ،برخی ممالک آفریقایی وشیخ نشینهای خلیج فارس صادر میشود.(گلستان نو09111772048)

مهندس ابوسعیدسجزی (احمدبن محمدبن عبدالجلیل سجستانی)که هم روزگار ابوریحان بیرونی بوده یکی از بزرگترین ریاضیدانان و منجمان صده چهارم هجری و مخترع اسطرلاب زورقی است وی نظریه بطلمیوس را مبنی بر زمین مرکزی نفی کرد ونظریه کوپرنیک را مبنی بر خورشید مرکزی طرح نمود ابوسعید دارای چنذین کتاب ورساله است و از اولین کسانی بشمار می آید که اثبات کرد زمین متحرک است و فلک با همه آنچه در آن است ثابت میباشد.

آیا میدانید که:

در سال ۱۳۶۵ خورشیدی ۵۲ تخته فرش نفیس اهدایی به سران کنفرانس غیر متعهد ها در زیمباوه در شهرستان زابل و با سرانگشت دختران هنرمند سیستانی بافته وارسال شده است...؟

آیا میدانید که:

نخستین نیروگاه برق هیزم سوز توسط یک شرکت هندی در سال ۱۳۰۸ خورشیدی در زابل نصب و راه اندازی شد...؟(بنیادنیمروز)کانون سیستانیان


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: صنایع دستی سیستان ، سیستانیهادرگلستان ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستانی ،

دنبالک ها: سیستان خانه پدری ،

بهتراست بدانیم که:

۱۷۲۵ سال قبل از میلاد زرتشت پیامبر ایرانی در ۴۲سالگی در رصدخانه (کنگ دژ) در نیمروز درآمدن خورشید را به برج بره رصد کرد وپایه گاهشماری آینده را استوار ساخت از این رو به روایتی-دانشمندان ایرانی پس از زرتشت این منطقه را نیمروز خواندند.گلستان نو09111772048

آیا میدانید که...

از تاریخ نویسان-از جمله محمود –محموداز سال ۱۹۳۰ میلادی برای مردم سیستان به عنوان سال شوم یاد میکنند زیا پایه بدبختی ایران و به خصوص سیستان در این سال گذاشته شد.در همین سال است کلنل مک ماهون با ۱۵۰۰سوار وپیاده مسلح ودوازده کارشناس انگلیسی برای حکمیت و تعیین سرحدات ایران وافغانستان وارد سیستان میشود ونیمی از پیکره سیستان را از ایران جدا میکند .بنیادنیمروزnimruz@yahoo.com

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: زرتشت ، پیامبر ، سیستانیهادرگلستان ، گلستان ، سیستانیها ، زابل ، تاریخ سیستان ، دهانه غلامان ، بزرگان سیستان ، وبلاگ های سیستانی ،

دنبالک ها: سیستان خانه پدری ،

سخن بزرگان درباره سیستان،سیستان اززبان بزرگان تاریخ،سیستانیهاموردتمجیدتاریخ!!!

سخنانی ازرستم ویعقوب لیث سیستانی وسایربزرگان تاریخ 

هر واقعه که حادث شود به صرف اموال آن را دفع توان کرد مگر جنگ که در آن از سر جان باید برخاست.(رستم) نقل از ماثرالملوک تالیف

عبدا...بن طلحه(حاکم عرب نژاد سیستان)چون مرگش فرا رسید به پسرش وصیت کرد که:مرا درسیستان دفن کن که مردم این دیار مرا دوست میدارند و من آنان را که همه بزرگوار و آزاده اند تا نام من بر زبان ایشان رود وزنده مانم.

نقل از کتاب بلوچستان وسیستان نوشته اقبال یغمایی

در جهان بازرایانی درست کارتر و کم نیرنگ تر از سیستان نتوان یافت دیگران دوستدار آنند

 

که بنده و مزدور و کودک باایشان داد و ستد کنند اینان نه چنین اند دگر برجستگی(بازار

سیستان)به اندوه گنان پرداختن است وبیچارگان را دریافتن.( یاقوت حموی)

-------------------

 

ایرانیان در بافتن حصیرها وسبدهای ترکه بیدی مهارت بسزایی دارند حصیرهای بافت ایران به سهولت تا میشود  ولوله میگردد و در ظرافت عدیم النظیر میباشد.

مهمترین کارخانه های این کالا در سیستان است.(  سفر نامه شاردن)

------------------------------------

ومردم سیستان به حمیت و غیرت مشهور و معروفند وتغییر در دین و ملت خود نمیکنند .

احیاء الملوک

----------------------------------------------------------------------

 

(یعقوب لیث)در ناحیه ای از ایران تربیت یافت که یکی از بزرگترین مراکز مخالفت با دستگاه حکومت

عرب و از خطرناکترین آشیانه های مقاومت برای خلفای اموی و عباسی بوده است.

این ناحیه پرافتخار سیستان است،که حتی در داستانهای ملی ما هم محل ظهور بزرگترین پهلوانان بود.

دکتر ذبیح ا... صفا(از کتاب دلیران جانباز)

-----------------                      ----------------------------------

من داد را برخاسته ام بر خلق خدای تبارک وتعالی وبرگرفتن اهل فسق وفساد و اگرنه چندین باشمی ایزد تعالی مرا تا کنون

چنین نصرت ها ندادی.( یعقوب لیث صفاری)

-------------------------------------------------

 

ما به اعتقاد نیکو برخاستیم که سیستان را نیز فراکس ندهیم و اگر خدای تعالی نصرت کند به ولایت سیستان اندر افزاییم آنچه توانیم ...

یعقوب لیث صفاری

-------------------------------------------

در افسانه های مردم سیستان هنوز هم این روایت گفته میشود که وقتی در جوین (افغانستان )بزغاله ای بر بام خانه ای برآمده بود صاحبش آنرا تا زاهدان کهنه (نزدیک کوهک ایران)تعقیب کرد ولی موفق به گرفتن بزغاله نشد .زیرا آبادی وسرسبزی سیستان .

خانه های مردم را طوری به هم نزدیک ساخته بود که بزغاله میتوانست به آسانی از بامی به بامی بپرد.

دکتر محمد اعظم  سیستانی از مقاله جغرافیای تاریخی زرنج

--------------------------------------------------------

 

براساس تحقیقات انجام شده از منابع آب مطمئن در منطقه سیستان آب موجود در دریاچه های چاه نیمه میباشد که با حجم آب شیرین 600 میلیون متر مکعب بهترین گزینه جهت تامین  آب مورد نیاز منطقه سیستان و شهر زاهدان است.

نسبت آب مصرفی کل منطقه نسبت آب مصرفی کل منطقه نسبت به حجم کلی ذخیره دریاچه چاه نیمه،حدودا 5/3 درصد درصد میباشد سطح کل چاه نیمه های سیستان 47 کیلومتر مربع و حجم کل دریاچه 660 میلیون متر مکعب بود که تا یک میلیارد متر مکعب قابلیت افزایش دارد.

آبرسانی به 930 روستای منطقه سیستان که توسط اداره آب و فاضلاب روستایی سیستان اجرا میشود از همین چاه نیمه ها که بهترین جاذبه های گردشگری را نیز دارد تامین میگردد.

نقل از جزوه اداره آب و فاضلاب روستایی سیستان

-----------------------------------------------------------------

هر جایی که مردم با همت مثل شما در آن وجود داشته باشند که هم

استعداد علمی دارند هم استعداد کار ،وهم همت کار کردن ،منطقه با تدبیر

امر میتواند روز به روز مراحل پیشرفت را طی کند و این باید حتما در مورد

سیستان تحقق پیدا کند وعمل بشود سیستان به گردن کشور حق دارد.

از بیانات مقام معظم رهبری در استادیوم ورزشی زابل مورخ 11/12/81


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانی ، سیستانی های گلستان ، تاریخ سیستان ، بزرگان سیستان ، سیستان اززبات بزرگان ، رستم ، یعقوب لیث سیستانی ، شهرسوخته زابل ، چاه نیمه زابل ، زابل ، تاکرعگلستان نو ،

دنبالک ها: سیستان خانه پدری وگاهواره تمدن ،

تعداد کل صفحات: 2 1 2
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic