سیستانیها,سیستانیهای گلستان,بنیادنیمروز09360876222سیستانی ها,سیستانیهای رامیان,سیستانیهای فندرسک,سیستانیهای خان ببین,سیستانیهای گرگان,سیستانیهای گنبد,سیستانیهای فاضل آباد,سیستانیهای کردکوی,سیستانیهای وشمگیر؛سیستانیهای خراسان,سیستانیهای تهران,سیستانیهای کرج,سیستانیهای مشهد,سیستانیهای سمنان,سیستانیهای اصفهان,سیستانیهای شاهین شهر,سیستانیهای نگین شهر؛سیستانیهای بندرگز,سیستانیهای دلند,بنیادنیمروز؛دهل وساز,دانلودموسیقی سیستانی,گروه موسیقی سیستانی,سیستانی ها,سیستانیان,زابلیهای گلستان,زابلی های گرگان,زابلی های گنبد,زابلیهای شمال,سیستانیهای شمال,محمدآذری,نیمروزانلاینکودکان سیستانی,کودک سیستانی,زنان سیستانی,زنان زابلی,زنان زابل,دختران سیستانی,پسران سیستانی,بازیهای سنتی سیستانی,ضرب المثل سیستانی,چیستان سیستانی,بحث وبیت,لبتک سیستانی,بازیهای کودکان سیستانی,بانوان سیستانی,فرهنگیان سیستانی,پزشکان سیستانی,طوایف سیستان وبلوچستان,طایفه جهانتیغ,طایفه خمر,طایفه بزی,طایفه شیخ ویسی,طایفه میر,طایفه کیخا؛طایفه سنچولی,طایفه رمرودی,طایفه صیادی,طایفه فراهی,طایفه چاری,طایفه شیبک,طایفه سراوانی,طایفه کریم کشته,طایفه بارانی,طایفه براهویی,طایفه چشک,طایفه گزمه,طایفه نخعی,طایفه صیادی,طایفه اربابی,طایفه کلبعلی,طایفه نخعی,طایفه پنجه کوبی,طایفه گرگیج؛طایفه شه بخش,طایفه قروتخوار,طایفه گمشاد,طایفه صفرزائی؛طایفه سندگل,طایفه هیبتی,طایفه بامری,طایفه پودینه,طایفه سندگل,طایفه شیخ,طایفه سلیمانی,طایفه بارانی,طایفه پهلوان,طایفه سرحدی,طایفه رمرودی,طایفه شوردی,طایفه ریگی,طایفه نارویی؛طایفه سارانی,طایفه بندانی,طایفه آبیل,طایفه شیرزائی؛طایفه طاهری,طایفه تاکر؛طایفه احمدی,طایفه شهلی بر,طایفه جر,طایفه سنجرانی,طایفه کده ای,طایفه جهانی,طایفه دشتی زاده,طایفه عنایت؛طایفه میرعنایت,طایفه میر,طایفه سنجرانی,طایفه قلجائی

سیستانیان,سیستانیهای گلستان به همت بنیادنیمروز,کانون جهانی فرهیختگان سیستانی  درجشنواره بین المللی اقوام  تمدن سیستان رابه رخ جهانیان کشاندند!!

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو ،

سیستانیان وسیستانیهای گلستان درجشنواره بین المللی اقوام


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

سیستانیهای گلستان,سیستانیان باغرفه بنیادنیمروزدرخدمت معرفی تمدن وفرهنگ کهن سیستان به بازدیدکنندگان

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

سیستانیهای گلستان باغرفه نیمروز,سیستانیان درتلاش برای معرفی سیستان


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو(نیمروز) ،

سیستان وکتابهای سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام به همت بنیادنیمروزکانون جهانی فرهیختگان سیستانی,سیستانیان وسیستانیهای گلستان به دنبال معرفی تمدن سیستان وسیستانی


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

سیستانیان,سیستانیهادرجشنواره اقوام 90,سیستانیهای گلستان باغرفه بنیادنیمروز(کانون جهانی سیستانیان)


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستان ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، گلستان نو ،

دنبالک ها: بنیادنیمروز ،

سیستانیان درجشنواره اقوام90,بنیادفرهنگی نیمروز

 

 

 

 

 

 


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

دنبالک ها: بنیادفرهنگی نیمروز ،

سیستانیهای گلستان وسیستانیان باغرفه نیمروزدرحال معرفی سیستان وسیستانی


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

سیستانیان,سیستانیهای گلستان بارقص وموسیقی و..درپی نشان دادن داشته های فرهنگی به بازدیدکنندگان جشنواره اقوام


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، سیستانیهای ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستان ، برچسب ها: ها: سیستانیان ، سیستانیها ، سیستانی ، سیستانیهای گلستان ، جشنواره اقوام90 ، بنیادنیمرو ، کانون سیستانیان ، لبتک ، غرفه سیستانیان ، غرفه سیستانیها ، sistanian ، sistaniha ،

تاریخ سیستان و افتخارات آن,sistan_golestan,سیستان وسیستانیهادرتوسعه تمدن بشری

نام قدیم سیستان «زرنگا» یا «زرنگ» بود، که پس از مهاجرت «سکاها» به طرف جنوب، و استقرارشان در این منطقه در زمان فرهاد دوم اشکانی، به نام آنان «سکستان» نام گرفت. شهر زرنگ در حال حاضر جزء افغانستان بوده و در محل آن روستای کوچکی به نام «نادعلی» قرار دارد. در نزدیکی این روستا، تل بزرگی است که بر فراز آن، هنوز آثار خرابه‎های ارگ، قلعه و باروی آن دیده می شود. در تپه های بلوچستان نیز آثاری به دست آمده که تاریخ این سرزمین را به 3000 سال پیش از میلاد می ‎رساند. آن چه مسلم است، ‌کوروش کبیر هنگام.....

ادامه را در دنباله ی مطلب ببینید


ادامه مطلب

سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانی ، سیستانی های گلستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، شعرسیستان ، موسیقی سیستان ، وبلاگ های سیستانی ، سایتهای سیستانیعدانشجویان سیستانی ، شهرسوخته زابل ، جهان تیغ ، سنچولی ، شهرکی؛تکر ، خمبر ،

دنبالک ها: سیستان خانه پدری ،

سیستانیهای گلستان ومازندران میراث دارسیستان بزرگ(سیستان رابهتربشناسیم)

شهرستان زابل با حدود 317/329 نفر جمعیت در جنوب خاوری ایران و شمال استان سیستان و بلوچستان

مساحتی بالغ بر 15197 کیلو متر مربع واقع گردیده از جانب شمال و شمال شرق با استان خراسان جنوبی از در

امتداد مرز با کشور افغانستان ، از جنوب با شهرستان زهک و زاهدان ، از غرب با کویر لوت هم مرز می باشد .زابل

دارای چهار بخش شیب آب ،پشت آب ، مرکزی و میان کنگی و چهار شهر محمد آباد ، ادیمی ، بنجار و دوست محمد

و هم چنین 17 دهستان و حدود 937 روستا می باشد . این شهرستان با یک جاده آسفالته به طول 216 کیلو متر به

 شهرستان زاهدان مرکز استان راه دارد وتا تهران 1078 کیلومتر فاصله دارد . 

 سیستان سرزمین افسانه ساز کهن ایران خاستگاه اسطوره ها و حماسه ها و دست خوش حوادث

گوناگونی در طول تاریخ ایران زمین بوده است . یازدهمین سرزمینی است که اهورامزدا بیافرید این

سرزمین باستانی در ادوار مختلف دارای اسامی گوناگون از جمله : سیوستان، سکستان ، سیستن ،

 ماساژت ، آریا پلیس ، درانگیانا ، زرنگ ، زرنج ، نیمروز یا نصف النهار ،زاول ، زابل و دهها نام دیگر بوده است . 


با اتصال خشکیهای اطراف قریه حسین آباد و ناصرآباد روستا بزرگی تشکیل گردید که بعد از تاسیس پادگان ارتش به

اهمییت آن افزوده شد و سرانجام در سال 1307 ش. شهرستان زابل شکل گرفت . در اواخر عهد کالکولتیک یعنی

بین 4000_ 3200 قبل از میلاد در بخش جنوب شرق ایران در سایه لطف رود خانه هیرمند و شرایط مناسب آب و

هوایی آن در منتهی الیه این رود خانه بستر اولیه تمدن عظیم سیستان در شهر سوخته شکل گرفت و بعد ها طی

 دوره های مختلف رخ دادهای متعددی تا به امروز بر این منطقه حکم فرما بوده است . مورخین بنای سیستان را به

دست گرشاسپ در 4000 سال قبل از اسلام می دانند پس از وی سیستان خاک جهان پهلوانان شاهنامه بوده

است از خاندانهای مهم باستانی حاکم بر سیستان (کیو مرث ، هوشنگ ، طهمورث ، جمشید ) و کیانیان ( کیقباد ،

کیکاووس ، کیخسرو ) البته قبل از مادها بودند که مدت حکومت پادشاهان کیانی 718 سال بوده است . _ زرنگ یا

سیستان در هخامنشی (505_ 330 پ.م ) از پارت جدا شد و ساتراپ جدا گانه ای را نشکیل داد که پایگاه مرکزی و

مذهبی منطقه بود . و در کتیبه های کورش و داریوش کبیر از آن به عنوان زارنگیانا نام برده شده است . در سال 23

 (ه ق ) مسلمانان وارد سیستان شده اند و سیستانیان چنان که حقانیت دین مبین اسلام را در یافتند با نامه و پیام

 امام حسن (ع) به لسلام روی آوردند . در محرم سال (247ه ق) یقوب لیث صفاری نخستین دولت مستقل ایرانی

 را پس از اسلام پایه گذاری کرد وی خدمات فراوانی به فرهنگ ایران زمین کرد . در 19 بهمن 1330 قیام خونین

مردم سیستان


ادامه مطلب

سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: مطبوعات گلستان وسیستان ، سیستان ، تاریخ سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ،

زابلستان یاسیستان؟!

سیستانیهای عزیزچراگروهی اصراردارندبه جای سیستان بزرگ وکهن ازاسامی دیگری استفاده کنند؟!

 سیستان یکی از مناطق جغرافیایی و تمدنی شاهنامه است که در اطراف دریاچه هامون تا حدودی زابل فعلی در

ایران، جنوب افغانستان و بخش از پاکستان در مجاورت این منطقه را در برمی گیرد.

 احتمال دارد که تپه‌های باستانی شهر سوخته مرکز این ایالت بوده‌است. زابلستان در آن دوره تاریخی یکی از

بهترین زیستگاه‌های طبیعی بوده‌است که بدلیل آب فراوان و پوشش گیاهی خوب و رودخانه و دریاچه هامون از

تمدن درخشانی برخوردار بوده‌است تغییر آب و هوا و تغییر مسیر رودخانه و شاید زلزله و یا بیماری موجب انقراض

این تمدن شده‌است.

 زابلستان از قسمت جنوبی کوه هندوکش در افغانستان آغاز و تا سیستان فعلی امتداد داشته‌است و مرکز

زابلستان استان غزنی و زابل  است و بنا به سند تاریخ بیهقی سلطان محمود غزنوی در سرزمین زابلستان آمد و

خود را محمود زاولی لقب می‌داد و به سبب ترحمی که پدرش بربچه آهو در بلخ و بخارا کرده بود خداوند وعده

 سرزمین زابلستان را در خواب به وی داد. بدین دلیل سلطان محمود در غزنی آمد و نکته نهایی اینکه بخش وسیعی

 از سیستان تاریخی در خاک فعلی افغانستان واقع شده‌است.

سیستان:زابلستان، درقدیم علاوه برسیستان وبخش هایی ازکرمان وخراسان ایران به بخش

وسیعی از جنوب و مرکزسرزمین کنونی افغانستان نیز اطلاق می شده است. در{مجمل التواریخ

والقـصص}آمده است که اصولاً رستم زال ؛ پادشاه اسطوره شاهنامه، لقب پادشاهان غوربوده است.

 حاکمان ولایات اطراف آن یعنی غرجستان که شارلقب داشته اند وحاکمان بامیان که پیشین خوانده

می شده اند ، همه توسط رستم زال یعنی پادشاه غورتعیین می شدند چراکه تما می این مناطق در

مجموع زابلستان(سیستان) نام داشته وحاکم اصلی آن رستم زال بوده
است. (صفحه422) درکتاب{نخبة

الدهر} در مورد وسعت زابلستان ، بعد از شرح سرزمین های هند وچین ،چنین آمده است :{در بعد از این

دیارسرزمین های بزرگ و گستردهء زابلستان واقع شده است که بزرگترین شهر آن غزنه است. غزنه مرزهند و

جایگاه سلطان محمود است...}دراین کتاب زابلستان و کابلستان یکی دانسته شده است.

 دركتاب{حدودالعالم من المشرق و المغرب} نیز آمده است{غزنین و آن ناحیت های كه بدوپیوسته است همه را

زابلستان خوانند.}(صفحه 64). دركتاب مجمل التواریخ و القصص همچنین اشاراتی آمده مبنی بر این كه زابلستان

شامل غرجستان ؛ غور و بامیان بوده است. (صفحه 39، 422) دهخدا دراین مورد اورده است كه : {زابلستان در طرف

جنوب غرب كابل قرارداشته و درشاهنامه اغلب تفاوتی بین این دو تا یعنی كابل و زابل داده نمی شود و بعضی

ازجغرافیا نویسان هم این دو را یكی می دانند.} شواهد زیاد دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد كه مراد از

زابلستان مطرح در شاهنامه همان سیستان است. درحال حاضر نیزیک ولایت با همین مشخصات در جنوب وغرب

کابل در بین راه کابل - قندهار ، در کنار شهر باستانی غزنه قرار دارد.

 درفرهنگنامهء دهخدا به نقل از انندراج و انجمن آرای ناصری و نیز با استناد به سایر فرهنگ های مهم مثل فرهنگ

خطی میرزا وفرهنگ رشیدی و فرهنگ جهانگیری و...آمده است : {زابل مملکتی است عریض که محدود است از

سمت شرق به ولایت کابلستان و از شمال به جبال هزاره که طولش بیست مرحله و عرض آن پانزده مرحله است.

بیابانش بیشتر است از کوهستانش. مشتمل برچمن های خوش است و مراتع آن زیاد است. زابل یاسیستان علاوه

 برافرادبومی وسیستانیها مسکن افغان ها و هزاره و قلیلی ترک و تاجیک است. از بلاد زابل است قندهار و بٌست

و غزنین و زمین داور. و نیز مهمند و شبرغان و فیروز کوه از شهر های زابل است...} در ادامه دهخدا از قول

مجمل التواریخ و القصص می نویسد :{ در زمان کیانیان زابل و نیز ولایت سیستان و سند در زیر

سلطه گرشاسب و زال و رستم بوده به همین خاطر رستم را زابلی می گفتند. سلطان محمود را که در

غزنه تختگاه داشت نیز زاولی ( زابلی) می نامند. چنانچه فردوسیادامه مطلب

سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستا ،

سیستانیهادرگلستان ومازندران و..بخوانند:سیستان 2قرن پایتخت ایران بوده است

شهر زرنگ(زرنج)پایتخت یعقوب لیث صفاری بزرگترین شهر سیستان و پایتخت ایران در قرن چهارم و پنجم هجری بوده است؟

این شهر پنج دروازه آهنین درونی وسیزده دروازه بیرونی داشته است و از جمله بناهای مهم شهر زرنگ میتوان از مسجد جامع،دارالاماره وکاخهای یعقوب لیث وعمرولیث نام برد.شهر زرنگ در زمان ساسانیان یکی از بزرگترین شهرهای ایران بشمار میآمده ومیان راههای بزرگ بازرگانی پیشین یعنی سیستان_هرات-بست-کرمان_غزنه-سیستان_خراسان –مکران،سیستان-هند قرار داشته است.


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، تاریخ سیستان ، زرنج ، زابل ، شهرسوخته زابل ، یعقوب لیث سیستانی ، گلستان نو ، تاکر؛بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستانی ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو ،

آیا میدانید که: استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری

صاحب آثار و تالیفات متعدد از جمله :آشنایی با

علوم اسلامی ،خدمات متقابل اسلام و ایران جاذبه

و دافعه علی انسان وسرنوشت ،علل گرایش به

مادیگری،مجموعه مقالات ،مقامات فلسفی ،قیام و

انقلاب مهدی عج و... سیستانی الاصل و از طایفه

کیخا بوده و پدر وی در حدود هفتاد سال قبل همراه

خانواده بر اثر خشکسالی از بخش شیب آب زابل به

فریمان مهاجرت کرده اند.

  

آیا میدانید که:

در طول چهار سده نخستین هجری 317 منصف در

علوم حدیث از ایران برخاسته اند ؟وآیا میدانید که در

ماخذ شیعه وسنی از 2040 کتاب و رساله ای که در

این باب تالیف شده (محمدبن بحرالرهنی سیستانی

)با تالیف 500 جلد کتاب پرکارترین محدث از حیث

چاپ و تالیف و اولین محدث ایرانی جهان اسلام به

شمار می رود.

آیا میدانید که:

سیستان در راستای فرهنگ و تمدن اسلامی در

چهار قرن اول هجری 62 عالم محدث به اسلام

تقدیم کرده است؟

آیا میدانید که:

فاطمه بنت ابی عبداله بن ابی داوود سیستانی

مشهود به ام سلمه سیستانی یکی از نه زن

دانشمندو محدثایرانی درچهار قرن اول هجری بوده

که از او به عنوان محدث بزرگ یاد شده و از خانواده

علم وحدیث سیستانی در جهان اسلام بوده

است؟وی نوه ابوداوود سجستانی صاحب کتاب(الینن)است.


آیا میدانید که:

برخی از ادارات شهر زاهدان از زمان شکل گیری تا

سالها بعد از سال 1310خورشیدی زیر نظر

تشکیلات اداری خراسان وسیستان قرار داشت

آنچنانکه در سال 1308 خورشیدی اداره ثبت احوال
 
سیستان شعبه ای در دزداب (زاهدان کنونی)

 تاسیس کرد واین شعبه تا سال 1312 بعنوان یکی

 از شعبات فرعی ثبت احوال سیستان باقی ماند.


سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، مطبوعات گلستان ، نشریات سیستان ، بزرگان سیستان ، شهیدمطهری ، تمدن اسلامی ،

دنبالک ها: روزنامه گلستان نو ،

 سیستان،روزشمارمهمترین اتفاقات سیستان،سیستان درگذرتاریخ

سال 430 ه ق :ابوالفتح بستی از مشاهیر بزرگ سیستان در گذشت.

سال 450 ه ق :طاهربن محمد بن خلف بن احمد صفار سیستانی به تقویت آلب ارسلان سلجوقی،سیستان را از گماشتگان غزنوی باز پس گرفت.

سال 460 ه ق:طاهر بن محمد بن طاهربن خلف بااسترداد موطن وسرزمین خود سیستان به مدت 20 سال در آنجا حکومت کرد.

سال 465 ه ق:بهاءالدوله طاهر بن محمد نصر بن احمد به سلطنت سیستان تکیه زد.

سال 480 ه ق:امیر شاهنشاه از خاندان کیانی با تصرف زرنج عنوان شاهی برخود نهاد و دارالحکومه سیستان را به دست آورد .

سال 481 ه ق:بهاءالدوله طاهربن نصربن احمد امیر سیستان وفات یافت در همین سال قحطی عظیمی سیستان را فرا گرفت.

سال 483 ه ق:حکومت سیستان بر تاج الدین ابولفضل قرار گرفت.

سال 534 ه ق:ملک تاج الدین ابوالفتح ملک نیمروز و فرزند طاهربن محمد در جنگ با قراختاییان در دشت قطران و سرحد سمرقند به اتفاق ترکان خاتون همسر سلطان سنجر سلجوقی اسیر شد دوران سلطنت او طولانی و پر برکت و خجسته بود.

سال 559 ه ق:ملک تاج الدین پادشاه سیستان درگذشت و مسن ترین پسرش مشهور به جلاد به حکومت رسید این امیر که سرای سیاستی (قصر شاهی)را بنا نمود با لقب و عنوان ملک الیاس معروف شد.ملک الشمس الدین 18 برادر تنی و ناتنی خود را به همراه عده ای از بزرگان سیستان به دست مرگ سپرد و عاقبت پس از 12 سال حکومت بر سیستان به دست نگهبان شخصی خود به قتل رسید .

سال 571 ه ق:ملک تاج الدین حرب به سلطنت سیستان رسید .

سال 612 ه ق:ملک بهرام شاه ملقب به ملک القازی یمین الدوله بهرام شاه پادشاه ملک نیمروز شد وی پادشاهی پر قدرت و عادل بود .

سال 615 ه ق:لشکر طلبیدن سلطان محمد خوارزم شاه از سیستان به جنگ لشکر مغول که از 150000 لشکر سواره و 100000 پیاده تشکیل شده بود در این جنگ سلطان محمد خوارزمشاه هزیمت کرد و لشکر سیستان جمله کشته شدند یا در آب ترمذ غرق گشتند .

سال 618 ه ق:ملک النصرت الدین پسر میانی ملک بهرام شاه جانشین پدر در حکومت سیستان گردید .

سال 619 ه ق:حکومت سیستان به ملک شهاب الدین محمود فرزند ملک ناصرالدین رسید .

سال 625 ه ق:سپاه مغول سیستان را متصرف شدند.

سال 633 ه ق : بیعت کردن معارف سیستان با ملک الشمس الدین علی بن مسعود خلف مهربانی و جلوس وی بر سلطنت سیستان .

سال 640 ه ق:سیل مهیبی سیستان را در بر گرفت ملک مجد کالویی حاکم هرات به سیستان حمله کرد .

سال 651 ه ق: لشکر کشی ملک الشمس الدین علی حاکم سیستان به شال مستونک و حصار قضدار وی در همین سال کشته شد .

سال 659 ه ق: ملک نصر الدین محمد بن ابی الفتح از نزد پادشاه مغول باز آمد و به فرمان او به حکومت سیستان نشست و نواب ملک الشمس الدین کرت را از سیستان بیرون کرد.

سال 667 ه ق:ملک نصر الدین محمد در سیستان طرح دارالملک انداخت و در همین سال لشکر مغول بار دیگر به سیستان حمله کرد .

سال 675 ه ق : آمدن لشکر اباقاخان پادشاه مغول و پسر هلاکو خان به سیستان و ویران کردن شهرها و تاراج غله و تلف کردن چهارپایان و هرچه به


ادامه مطلب

سیستان ،سیستانیهای گلستان ومازندران،سیستانیهای ،بزرگان سیستان،دانشجویان سیستان،گروه موسیقی سیستانی نیمروز؛برچسب ها: سیستان ، سیستانیهادرگلستان ومازندران ، مطبوعات گلستان وسیستان ، بزرگان سیستان ، دانشجویان سیستانی ، طایفه های سیستان ، نشریات گلستان وسیستان ، شهرسوخته زابل ، تاریخ سیستان ،

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic